hamed emadi

بنیادهای اقتصادی

بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

اهداف و خط مشي بانک مرکزي اروپا: بانک مرکزي اروپا مسووليت حفظ ثبات قيمت در منطقه يورو را بر عهده دارد . در پائيز 2002، بانک مرکزی اروپا به ارزيابي بق ط " ارزش مرجع" 4.5% که از زمان تاسيس بانک هرگز به دست نيامده بود، خاتمه داد. بانک یاد M3 سالانه رشد ... ادامه مطلب