دسته‌ها
مقالات آمورشی

دانسته های فاندامنتال بخش اول

ﺷﺎﺧﺺ TED ﭼﯿﺴﺖ؟

شاخص تد

اﻣﺮوزه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار (رﯾﺴﮏ گریزی و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾری) وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ TED Spread ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

واژه TED در این شاخص به دو بخش T و ED تقسیم می شود.

ﺣﺮف T اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ Treasury Bill ﮐﻪ در اﺻﻞ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

و ﮐﻠﻤﻪ ED از ﮐﻠﻤﻪ Euro Dollar Futures Contract ﮐﻪ ﻗﺮارداد دﻻر اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

و واژه Spread ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ دﻻر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﺒور (LIBOR) سه ماهه تعیین می شود.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه

(T-Bill) و دﻻر اروﭘﺎﯾﯽ(ﻻﯾﺒﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه) ﮐﻪ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺪون رﯾﺴﮏ و ﻻﯾﺒﻮر داراﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺜﺎل:

اﮔﺮ ارزش دﻻر اروﭘﺎﯾﯽ(ﻻﯾﺒﻮر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ) 4 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزده اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 2,5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ, TED Spread ﻣﯽ ﺷﻮد 1,5درﺻﺪ.

از TED Spread چگونه استفاده کنیم؟

تد اسپرید

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ TED Spread در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ,رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎرات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ,

ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن وام زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان رﯾﺴﮏ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﻻﯾﺒﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮي را از وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن از ﮐﺴﺎدي اﻗﺘﺼﺎد دارد.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ TED Spread در ﺣﺎل کاهش اﺳﺖ ,رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ,

ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن وام ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺳﻮﺧﺖ واﻣﯽ ﮐﻪ داده اﻧﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺳﻮد آوري ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اوراق ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه از روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد آوري، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.

ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و اﻓﺮاد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ

و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎري ﺧﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﻒ) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ:

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ

و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد

و ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .

ب) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي:

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد

و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .

اﻧﻮاع ﺑﺤﺮان:

ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روال ﻋﺎدي زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺎزار ارز ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي را
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ

ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﯾﺎ اﺧﺒﺎري ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﯿ ﮕﺬارﻧﺪ.

ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي:
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ رﮐﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻮرم و ﯾﺎ اﺳﺘﻐﺎل ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻮدن رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ

ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ روي دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 2008 ﻧﺮخ ارز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺖ

و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.

ﺑﺤﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ:
ﺑﺤﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ

اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ، ﺳﯿﻞ ، آﺗﺸﻔﺸﺎن ، ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرزي ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارز ﻣﺤﻠﯽ

اداﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ زﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻒ) ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان:

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮري اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﯾﺪ

و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ارز ﻣﺤﻠﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب) دﻟﯿﻞ دوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻐﺎل ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از روﻧﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺗﻘﻮﯾﺖ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﯽ :
ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪان داﻣﻨﻪ دار و وﺳﯿﻊ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺎزار ارز اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ:
ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ

ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺜﻼ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارز ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارز ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارز ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨﮓ ارزي:

ﺟﻨﮓ ارزي

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺸﺪاري در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮات

ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻮﻧﺎن در ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

و ﻧﯿﺰ ﺑﺰودي ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﻞ اﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﺳﻮي ﺑﺰرﮔﺎن و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻻن اﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ؟ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﮐﯽ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮي ﺑﻪ اﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ژاﭘﻦ در ﺑﺎزار ارز ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺖ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﮔﺮ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه

اﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﯿﭙﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ازاد ﺑﺪﺳﺖ داد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﻣﺪاﺧﻼت

ﻣﺎﻧﯿﭙﻮﻻﺗﯿﻮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارزش ﯾﻮان ﭼﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐﺎﻣﻼ اﺷﮑﺎر از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﭼﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ

را ﺑﺤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و به همین ﻋﻠﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ,ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻨﮓ ارزي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻋﻤﺪي ارزش ﭘﻮل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺠﺎري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي

ﻣﺎﻧﻨﺪ :

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎري و ﮐﺎﻫﺶ دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي رﻗﺒﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ رﻗﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎ رﯾﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ.

ﺟﻨﮕﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﺧﺎك ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل راه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ اوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺧﺮاﺟﮕﺬاران

و ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻬﺎي دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن ﺑﺮاي ﺧﺮوج از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و…

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﻨﮕﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺑﺮده داري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزان ﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻤﺎل ﺑﻮد.

ﮐﺎرﮔﺮ ارزان ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺰارع ﺟﻨﻮب ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ می شدند

و اﻣﺮﯾﮑﺎي در ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزان داﺷﺖ.

ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ارزي ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻨﮕﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري را دارﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻼح ﺧﻄﺮﻧﺎك دارﻧﺪ

اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﻦ و ﯾﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ژاﭘﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي

ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ.

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و از اﯾﻦ راه اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎري ﺑﺎور ﻧﮑﺮدنی

ﺑﺪﺳﺖ اورده و ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪاي اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ “ﺣﺘﻤﺎ و ﺻﺪ در ﺻﺪ

و ﯾﺎ ﺑﺰودي اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎذب و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ ارزش ﯾﻮان ” ﺗﻼش در ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮده

وﻟﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﯾﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ

ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺬرا در رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد اﯾﺪ.

اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ارزي

ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺳﺎل2008,اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺮان ﻧﻤﻮد ,وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ,ﻧﺸﺪ

و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﭼﯿﻦ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ارزش ﭘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد.

اﻣﺎ اﻣﺮوز وﺿﻊ ﺑه گوﻧﻪ اي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ, اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺰرگ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ

ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ

اﻣﺎ دﯾﺮي ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ داد.

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻼش در ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺎﻟﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرت و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ ﮐﺎري ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ

ﭼﺎرﺗﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ

ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻄﺤﯽ و روزﻣﺮه و ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﭘﺮ رﻣﺰ و راز ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ارزش ﯾﻮرو ﺑﻪ دﻻر از 1.26 به بالاتر از سطح 1.39 رﺳﯿﺪ,

ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎده در ﺑﺎزار ازاد ارز ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ

و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان رﯾﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ را در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺰاﻧﻪ داري ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از600 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﻏﺎز ﺑﺤﺮان و رﺳﯿﺪن ان ﺑﻪ 1.6 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺰاﻧﻪ داري را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ

اﻣﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﺮاي دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻓﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﺧﺰاﻧﻪ داري اﯾﻦ ﮐﺴﺮي ﺑﺰرگ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ اوراق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد؟ ﺟﻮاب ﻧﻪ.

زﯾﺮا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد

و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺳﺎل 1960 در اثر کسری های بودجه که از سال 1951 ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد

اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ وارد دوران رﮐﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺪ(operation twist)ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا دراﻣﺪ

و ﻓﺪ ﺑﺮﺧﻼف روال ﺑﺠﺎي ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺰاﻧﻪ داري ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﻤﻊ اوري ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﻮد

و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻬﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد

ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب(operation twist)ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و اﻣﺮوز ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد

اﻣﺎ ﻫﺪف و ﻣﻨﻄﻖ و روش ﮐﺎر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.

در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ داد

و اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮي ﻗﺮض ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﯿﻤﺖ اوراق ﻗﺮﺿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎزده ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺸﺶ و ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران

ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷﺖ و ﺑﺠﺎي ﺧﺮﯾﺪ اوراق دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﻮي اوراق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ

و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوري اوراق ﻧﻤﺎﯾﺪ

و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اوراق ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ,ﻣﻘﺪار ﺑﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ

ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺎﻫﺶ اوراق ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺖ ﺑﺎزده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي روي اوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻪ اوراق ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺪادن وام و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮل ارزان و در واﻗﻊ ﻣﻔﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ

را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي درﺣﺎل رﺷﺪ و ﯾﺎ اوراق ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ

(اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻓﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 0.1% ﻗﺮض ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 3.5 تا 10 %ﺑﻪ مردم وام ﻣﺼﺮف و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

و ﯾﺎ در ﺑﻮرﺳﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮرس ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﻣﻔﺖ و ﺑﺎداورده اي دﯾﺪه اﯾﺪ آن هم ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻري؟!!!)

اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻮﻧﺪ

و ﯾﺎ به نحوی ﭼﻮب ﻻي ﭼﺮخ ﻓﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ داري ﺑﮕﺬارﻧﺪ.وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد

و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ دﻻر از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ان در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ارزش دﻻر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻻر ﻣﻮﺟﺐ

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪاري از اﯾﻦ ﮐﺴﺮي ﻣﯿﺸﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻻر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام و رﺷﺪ دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ارﻗﺎم ﺻﺎدرات و GDP خواهیم دﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ارزش دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر

ﻫﻨﻮز اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ارزش ﯾﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ﻧﮕﺮدﯾﺪه

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دﻧﯿﺎ را در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد.

در ﻣﺜﻠﺚ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و اﺳﯿﺎ ﭼﻬﺎر ارز ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﻮرو و ﯾﻦ و ﯾﻮان در اﺳﯿﺎ.

ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ؟

ارزش دﻻر در ﻋﺮض ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از 10% ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ژاﭘﻦ ﮐﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده

و روﯾﺶ دوﻟﯿﻮان اب ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭼﯿﻦ در اروﭘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده

و در ﺟﯿﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ,ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ :در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﯿﻦ از ﯾﻮان و ﻟﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اوراق ﯾﻮﻧﺎن را ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ.روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮان و روﺑﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ 90 ﻫﺮ ﺳﺎل 10% رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺖ و دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ان در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دراﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد

وﻟﯽ ﻫﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ﻫﺎ را به کنار می راند و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻧﻬﺎ می نشیند.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﻋﻤﻠﯿﺎت توییست اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﭼﻨﺪان ﻧﺸﺎن را زد.

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن ﻓﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻮي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ

و ﻫﻢ زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪﮔﺮﻓﺖ ,

آن هم در ﺣﺎلتی که ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎري را در ارزش دﻻر اﻧﺠﺎم می داد

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ,ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد دﻻر زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﻻر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده

و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ می شوند

و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ارز ذﺧﯿﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر عظیمی از ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺸﮑﻞ اوراق ﻗﺮﺿﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم و دوﻟﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.

اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼق ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ

وﻟﯽ از ﭼﺸﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ می نماید.

اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ﺑﺰودي ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﯾﻪ دﻻر ﮐﻢ ارزش و رﺷﺪ ﺻﺎدرات و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻮرس ﻫﺎ و آژاﻧﺲ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران

و ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺑﺰرگ و ﺧﻮش ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻒ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﮐﺎﻻ (CFTC) ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺑﺰرگ را ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

CFTC

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار (SEC) ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را انجام ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﻋﻀﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪیا ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي آن ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺧﺮده ﭘﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ

را اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ و اﺷﺮاف ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ….

ادامه مطلب در بخش دوم دانسته های فاندامنتال.

دسته‌ها
مقالات آمورشی

شاخص های ﭘﻴﺸﺮو اﻗﺘﺼﺎدﯼ

ﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .

ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳر ﻧﺒﻮدﻩ و در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ, ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻟﻤﺎن،اﻧﮕﻠﻴﺲ،ژاﭘﻦ و …ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی وﺟﻮد دارد .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﮐّﻤﯽ و ﻋﺪدﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ها ﺣﺎﺋﺰ اهمیتند

ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزاردارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اهمیت دارد.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺهای اقتصادی ﺑﺮاﯼ اﻏلب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻢ هستند,ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .

زﻣﺎﻧﯽ دادﻩهاﯼ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧها ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰارﺷﺎت و دادﻩ های دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن روﻧﺪهاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺها در روزهاﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽشود,مثلا:دوﻣﻴﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هر ﻣﺎﻩ,ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤینان ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از دﻗﻴﻘﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪ هربار 50000 ﺧﺎﻧﻮار اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد .

هرﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﻣﺮدم داراﯼ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﻤﺰدها ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﻴﺰان و اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻮﻟﻔﻪ هاﯼ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن درﺁﻣﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال هنگام ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑهره ﺑﻪ دﻗﺖ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد.

از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ دو ﺳﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ میﮔﺮدد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ ؛ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ (ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ CPI از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم و ﻧﺸﺎن دهنده CPI . ﮐﺎرﺁﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﯼ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهاﻧﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎت .

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺎن دهنده ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﺴﺘﻤﺮﺁ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ , ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ دارﻧﺪ

,ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻴﻤﺖهاﯼ ﮐﻠﯽ است.

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادﻩ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ 375000ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ۶٠٫٠٠٠ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮدﺁورﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻣﺰﺑﻮرﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻞ هاﯼ ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪﯼ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺰد در هرﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر در هفته .

اﻳﻦ ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا هم اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺟﺪﻳﺪ وﺑﻪ روز اﺳﺖ

و هم ﺑﻪ همراه دادﻩ هاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ (NFP) ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﮐﺸﺎورزﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد.

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﺧﺪﻣﺎت،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز،ﻣﻌﺪن و ﻏﻴﺮﻩ را دارد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎهاﻧﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام داراﯼ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺷﻐﻞ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر هفتگی و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺁﻣﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .

ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺴﺎدﯼ ﻳﺎ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮرم اﺳﺖ از دادﻩ هاﯼ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر بیش از٢۵٠ ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪﻩ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺎزاهاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رادﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش ﺁن ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎزار را تکان می دهد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ روز ﺑﻮدﻩ

و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ هفته ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ها ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ است.

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال : اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

(The FED- The Federal Reserve of USA ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال اﻣﺮﻳﮑﺎ )

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال


ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﮏها،ﻓﺮاهم ﺁوردن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هاﯼ دوﻟﺘﯽ

و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﻣﺮﻳﮑﺎ دوازدﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ هرﻳﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ اﺳﺖ .

ازهر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

هرﭼﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﮏ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺧﺮﻳﺪ ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎز هم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎزار را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دهد.

هم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس و هم ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در اﺟﻼس هردو ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺋﺰاهمیت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺳﺖ.

ﺷﻮد ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دو هفته ﺑﻌﺪ از اﺟﻼس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ شود.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

تولید ناخالص داخلی

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ US Commerce departmentGDP ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:اوﻟﻴﻪ ,ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،ﻧﻬﺎﻳﯽ ،

GDP ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻳﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ درﻳﮏ ﮐﺸﻮر,ﻃﯽ ﻳﮏ دورﻩGDP. زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺮﻳﺪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ها و ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرﯼ. GDP ﻣﻴ ﺘﻮان را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺁﻣﺎرهاﯼ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت در ﺁﺧﺮﻳﻦ روز هر دورﻩ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﻳﮏ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽاراﺋﻪ ﻣﯽ دهد.

ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪﻩو اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽGDP اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد.

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای (میزان اهمیت :زﻳﺎد)

ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرﯼ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ,ﮔﺰارش ﻣﺎهﺎﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪهر ﻣﺎﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ هاﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ۴٠٠ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻬﻴﻪ ,ﻣﯽﺷﻮد .

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﮐﺒﯽ از زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

(ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن %٣٠،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯼ٢۵% ،وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ٢٠% ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻋﺮﺿﻪ 15%, ﻣﻮﺟﻮدﯼ اﻧﺒﺎرو ﮐﺎﻻهاﯼ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ١٠%)

دادﻩ هاﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ از50 واﺣﺪ ﻧﺸﺎن دهنده رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و دادﻩ هاﯼ زﻳﺮ50 واﺣﺪ ﻧﺸﺎن دهنده رﮐﻮد و ﮐﺴﺎدﯼ است.

ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺑﺮﺁوردﯼ از ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﯼ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﮐﺸﺎورزﯼ (میزان اهمیت:زﻳﺎد)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺖ در ردﻩ هاﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و محلی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در منازل کارمی کنندمانند:

پرستارﮐﻮدﮎ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر،ﺑﺎﻏﺒﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن هاﯼ ﺧﻴﺮﻳﻪ

ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ کشاورزی


ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺣﺪود٨٠% ﺷﺎﻏﻠﻴﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎرﯼ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ را در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

این شاخص از بزرگترین عوامل ﺗﮑﺎن دهنده بازار است.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ( ﻣﻴﺰان اهمیت :زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ

ﺷﺎﺧﺺ PMI ﻣﺮﮐﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪۀ:

ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ،ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدﯼ اﻧﺒﺎر، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ و وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل .

ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ از ﻟﺤﺎظ اهمیت ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دادﻩ ها ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺼﻠﯽ پردازش می ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ The Association of Purchasing Manages از ٣٠٠ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺮﻳﺪ در ﺑﻴﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاهی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد.

اﮔﺮ رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻻﯼ۵٠ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ارﻗﺎم زﻳﺮ 50 ﻧﺸﺎن دهنده رﮐﻮد اﺳﺖ.


ﮔﺰارش PMI برای ﺑﺎزارهاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ, زﻳﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ.

از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺهم در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ و هم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺪرت PMI در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮرم ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ CPI ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ

زﻳﺮا ﻳﮏ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .


ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﺎزار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوراز اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻳﻌﺂ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دهد ﻣﯽ دهد .
از ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﮑﻴﻞ دهنده PMI ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ از اهمیت وﻳﮋﻩ اﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ماه های بعد پیشﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻮدرو(ﻣﻴﺰان اهمیت زﻳﺎد)
خرده فروشی

ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺤﺮﮎ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪﻩ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻻهاﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ تحت ﻧﻈﺮ دارد

و ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ راﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ هزینهﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ,اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء هزینه خدمات, اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﺁن از درﺁﻣﺪﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ادارﻩ ﺁﻣﺎر هر ماه از صدها شرکت بزرگ و کوچک که اراِیه دهنده تجارت خرده ﻓﺮوﺷﯽ هستند ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد

و ﺁﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮۀ هرﻣﺎﻩ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد .

رﻗﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دهنده ﮐﺎهش ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.


ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺎن ﺑﺎزار اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻌﻴﺎرﯼ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد و رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯼ ﺁن ﻧﺸﺎن دهنده اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و قابل اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻇﺮف دو هفته ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن هرﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺁورد ﺗﺎﻧﮑﺎن(ﻣﻴﺰان اهمیت :زﻳﺎد)

ﺑﺮﺁورد ﺗﺎﻧﮑﺎن از ﺷﺎﺧﺺهاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ژاﭘﻦ و ﻧﺸﺎن دهنده وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﺎرﯼ ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
BOJ-Bank Of Japan ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺧﻮداﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺁن ﺑﺮاﯼﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺑﺮﺁورد هزاران ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ را ﮐﻪ داراﯼ ﻳﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ,ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺑﺰرگ و
ﺑﺎﻧﻔﻮذ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﺑﻌﺪ و ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻧﺠﺎم دهند ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﯼ در ﺟﻔﺖ هاﯼ ارزﯼ ﻳﻦ دارد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟمللی خزانه دارﯼ ﺑﻬﺎدار _ دادﻩ هاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دراز ﻣﺪت اوراق بهادار(میزان اهمیت:زﻳﺎد)

فروش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺎدرات اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎرﻩ اﯼ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮﯼ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﺧﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼ TIC ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﺴﺮﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ,راﻩ هاﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد,ﻣﺎﻧﻨﺪ:

وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺎﻧﮏ هاﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﺎ ﺟﺬب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ خارجی FDI.

وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺰان وام هاﯼ ﺑﺎ ﻧﮑﯽ هم ﻣﻌﻤﻮﻵ ﮐﻢ اﺳﺖ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ کسرﯼ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد است.

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﮐﻢ)

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺗﺤﺖ عنوان ” ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ” اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ
هر ﻳﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دوازدﻩﮔﺎﻧﻪ داراﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ دوازدﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و هر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺳﺖ.

هرﻳﮏ از اﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح دوﻣﺎهه اﯼ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.


ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ همه ﮔﺰارﺷﺎت ,هرﺑﺎر ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ها ﯼ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﺷﺪﻩ,ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ در ﺁن وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎرﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ هر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﻣﻴﺪن اﻳﻦﮔﺰارش ﺑه کار ﻣﯽ رود .

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﺳﺎﻟﯽ هشت ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺁن درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﻼس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ.

اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دادﻩ هایی از ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر از زﻣﺎن اﺟﻼس ﻗﺒﻠﯽ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺁن زمان ﺁﮔﺎهی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده دﻳﺪ ﮔﺎﻩ هاﯼ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﻧﻴﺴﺖ

و ﺻﺮﻓﺂ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد.


وﻟﯽ ﻣﻮاﻗﻌﯽﮐﻪ دادﻩ هاﯼ ﺁن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ هاﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﺺهزینه اﺷﺘﻐﺎل( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﮐﻢ)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات هزینه ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.هزینه ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎردر ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ:

دﺳﺘﻤﺰد،ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽو ﭘﺎداش ﮐﺎرﮐﻨﺎن همه ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﯼ اﺳﺖ .

دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر از ﺑﻴﺶ از ٣٠٠٠ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻴﺶ از ۵٠٠ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ،ﻣﺪرﺳﻪ و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺮﺧﻮاهی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد .

اﻳﻦ نوع از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی ﺁن قدر ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ,ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﺗﻮرم .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰدها,ﺗﻮرم ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻵ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ها ,ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﺲ از تورم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

هزینه ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﮐﻢ)

هزینه ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد وﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺘﺂ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار دارد .

هزینه اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻮرم را ارزﻳﺎﺑﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﺑﻮدﺟﻪ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﺑﻮدﺟﻪ

ﻣﻴﺰان ﮐﺴﺮﯼ ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ,اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن دهنده ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .

ﮔﺰارش ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻩ ها اﺳﺖ ,زﻳﺮا ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت است.

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺮﮐﺐ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺮﮐﺐ از دﻩ ﺷﺎﺧﺺ های اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻵ زودﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽ اﺳﺖ

و از روﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ها ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽرا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

از دﻩ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮف ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرهفتگی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ

• ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽکه ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺣﻘﻮق زﻣﺎن ﺑﻴﮑﺎرﯼ ﮐﺮدند

• ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ

• ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار

• ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎﻻهاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ

• ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﻮزهای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ

• ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم S&P 500

• ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل M2

• ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ

• ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ

دادﻩ هاﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺗﺤﻮﻻت ادوارﯼ اوﺿﺎع ﺗﺠﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ

و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺁﮔﺎهاﻧﻪ ﺗﺮﯼ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻴﺰان اهمیت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ

زﻳﺮا ﻣﻮﻟﻔﻪهاﯼ ﺁن ,ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ها(ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ.

در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮازﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داراﻳﯽ ها و دﻳﻮن ﻣﺎﻟﯽ,ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ,ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ نوع از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺎزاردارد زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام ﻧﺸﺎن دهنده ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰار ﺁﻻت ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ,ﺳﻔﺎرش دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﮐﺎﻻﯼ ﺑﺎدوام ﮐﺎﻻﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد, ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل,ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼاﺳﺖ و ﺑﻪ همین ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ هاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺷﻮد

ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ,اغلب اوﻗﺎت ارز ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ارز, ﻻاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎﻩ مدت اﺳﺖ .

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞGDP از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر ﺟﺎرﯼ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ناخالص داﺧﻠﯽ,ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ازﺗﻘﺴﻴﻢ

GDP اﺳﻤﯽ ﺑﺮGDP واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ درGDP ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ به ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ CPI اﻳﻦ است ﮐﻪبرﺧﻼف CPI ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﮐﺎﻻها را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد

ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات همهﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در اﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪﯼ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻩ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺑﺎزار در ﺣﺪﻣﺘﻮﺳﻂ است.

ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖمسکن(ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﺳﺎﺧﺖ مسکن

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دهنده,ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ هاﯼ ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنها ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ زﻳﺎدﯼ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺪارد

وﻟﯽ ادارﻩ ﺁﻣﺎر اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ 25درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼها در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯼ 5 درﺻﺪ

ارزش اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ.

ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ,ﭘﻴﺸﺮو ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دادﻩهاﯼ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان روﻧﺪهاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎد راﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

ﮐﺎهش ﺁﻣﺎر ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎدﯼ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد را از ﮐﺴﺎدﯼ و رﮐﻮدﻧﺠﺎت دهد.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ؛ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

این نمونه از ﺷﺎﺧﺺ های اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻣﻌﺎدن و ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺧﺪﻣﺎت همگانی(ﮔﺎز ,ﺁب،ﺑﺮق،ﺗﻠﻔﻦ)

و ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ صنعتی ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ Capacity Utilization اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ,ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ,ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ اﺳﺖ .


از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ذﮐﺮﺷﺪﻩ ﺣﺎﺋﺰ اهمیتند.

ﻣﺪﻋﻴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ(ﻣﻴﺰان :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اولین ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﮑﺎرﯼ کردند.

ﻣﻴﺰان اهمیت ﺁن از ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎزدﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت هفتگی اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺁن زﻳﺎد اﺳﺖ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻬﺎر هفته اﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮﯼ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ,ارزﻳﺎﺑﯽ دورﻧﻤﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ Business Outlook Survey( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ارزﻳﺎﺑﯽ دورﻧﻤﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎهاﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺎﻟﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ،ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﯽ و دﻟﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهاﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ارزﻳﺎﺑﯽ هم در ﻣﻮردوﺿﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد و هم وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ,اﺳﺘﺨﺪام،ﻗﻴﻤﺖهاو ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ,اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻤﺎم اﻳﺎﻻت ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﻓﺮاهمﻣﯽﺁورد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ(ﻣﻴﺰان اهمیت :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﮔﺮﭼﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ PPI ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف CPI ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد, وﻟﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل هنوز ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم اﺳﺖ.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ,ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﻴﻪ اﯼ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم،ﮐﺎﻻهاﯼ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﻏﻴﺮﻩ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺂ ﺁن را ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
هر ﻣﺎﻩ از ٣٠٫٠٠٠ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ,ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪود ١٠٠٫٠٠٠ ﮐﺎﻻ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ می گردد. ﮐﺎرﺁﻳﯽ PPI در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮرم به اندازه CPI نیست.

وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻻهاﯼ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ CPI اﺳﺘﻔﺎدﻩ نمود .

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

کتاب مدیریت استرس

مدیریت استرس:


همه انسانها در جوامع و فرهنگهای مختلف در مقاطعی از زندگی استرس را تجربه می کنند .

واژه استرس که در زبان فارسی فشار یا فشار روانی و یا تنش روانی ترجمه شده در مکالمه های روزمره بسیاری از افراد دیده می شود .

به طور مثال افراد موقعی که نگران هستند ,می‌گویند: استرس دارم یا اینکه می‌گویند همیشه سر امتحان استرس میگیرم .

در حالی که این کاربرد از کلمه استرس به معنای اضطراب نگرانی و ترس و وحشت صحیح نیست.

در واقع هر جا که تغییری در زندگی روی دهد فرد با استرس روبرو شده است و این یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید.

لازاروس وسلیه با توجه به یافته های علمی جدیدتر ,استرس را اینگونه تعریف می کند.

استرس:

مقابله با یک تهدید ادراک شده واقعی یا خیالی نسبت به سلامت روانی ]جسمانی ,هیجانی و معنوی فرد منجر به یک تهدید به حساب می‌آید.

ممکن است برای دیگری تهدید شمرده نشود به عبارت دیگر اجرای

فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش زای محیط است که منجر به تجربه‌های

هیجانی به نام استرس می‌شود و با تغییرات بیوشیمیایی روان

شناختی و رفتاری همراه است.

اهمیت استرس امروزه بشر به صورت مداوم با تغییر شرایط و موقعیت های مختلف روبرو می شود و استرس بخش جدا ناشدنی هر تغییری است.

استرس به عنوان طاعون قرن بیست و یکم شناخته شده است چرا که

علت اصلی مرگ و میر تا قبل از سال ۱۹۹۵ بیماری ها عفونی بوده در

حالی که شایع‌ترین علل مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۰ به ترتیب زیر گزارش شده است :

بیماری‌های قلبی ,سرطان ,بیماری‌های عروقی, بیماری‌های ریوی مزمن

تصادف و اشتباهات پزشکی اگرچه علت این بیماریها, سیستمی

جسمانی است اما فشارهای ناشی از سبک زندگی قرن اخیر در شکل‌گیری این بیماری ها نقش دارد.

از طرفی آمارها نشان می‌دهد که ۴۳ درصد آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می‌کنند.

۷۵ درصد از مراجعه به پزشک به دلیل عوارض ناشی از استرس است .

استرس با ۶ دلیل اصلی مردمی, پیوندی نزدیک دارد این دلایل عبارتند از :

بیماری قلبی, سرطان, تصادف,مشکلات حنجره.

استرس,فاجعه خطرناک محل کار نامیده شده است .

استرس در محل کار باعث کاهش بازدهی وبهره وری می شود.

زیان ناشی از استرس در محل کار در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

با توجه به آنچه گفته شد مدیریت استرس از دیدگاه فردنگر و جامعه نگر دارای اهمیت ویژه است .

نشانه‌های استرس با وجود اینکه استرس تجربه طبیعی است و نقش

اساسی در تداوم و بقای انسان داشته و درازمدت اثرات ناخوشایندی بر ابعاد مختلف زندگی به جای می‌گذارد.

این آثار که در جنبه های مختلف دیده می شود نشانه های استرس نامیده می شود که در چهارباغ جسمانی و رفتاری هیجانی و شناختی دسته بندی میشود..

نشانه های جسمی استرس :


سردرد, سوءهاضمه ,مشکلات گوارشی, درد پشت گردن ,گرفتگی

گردن و شانه ها ضربان قلب سریع ,درد معده, عرق کردن کف دست

نفس نفس زدن ,تند و سختی نفس کشیدن, سرد شدن دست و پا

,بی قراری, سرگیجه, وزوز کردن گوش ,زود خسته شدن, یبوست, تنش عضلانی و اسهال.

نشانه های هیجانی :

زودرنجی ,عصبی بودن, اضطراب ,خستگی و کسالت به سادگی به

گریه افتادن ,فشار مفرط ,خشم, تنهایی ,کلافگی, غمگینی, افسردگی

دمدمی مزاج شدن ,احساس ناتوانی ,احساس درماندگی.

نشانه های شناختی:

مشکل در تفکر, مشکل در تصمیم گیری ,مشکل در تمرکز ,نگرانی

دائمی ,فراموشکاری, از دست دادن حس طنز ,خود انتقادی ,از دست دادن خلاقیت ,بدبینی, توقع بیش از حد از دیگران .

به طور خلاصه دانستن علایم و نشانه‌های استرس به فرد کمک می‌کند

تا دریابد که چقدر تحت استرس قرار دارد و به این ترتیب تدبیری برای

مدیریت استرس و مقابله با شرایط استرس اندیشة هشدار دهنده در مورد استرس در پنج سطح قابل مشاهده هستند.

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

کتاب فیزیک مالی

ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن، ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل . ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد.

در ﺷﺮقِ ﺷﻬﺮ، ﺑـﺮج ﺟﺪﯾـﺪﮔﻮﺳﺘﺎو اﯾﻔﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﭼﺸﻢ ﭘﺎرﯾﺴﯽ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ي آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﭼﯿـﺰ ﺑـﺪﻧﻤﺎي ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰي اﺳﺖ – ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳـﺎل1889 ﻗـﺪ ﮐﺸـﯿﺪه ﺑـﻮد.

در ﺷـﻤﺎل، در ﮐﻮه ﭘﺎﯾﻪ ي ﻣﻮن مارت ، ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﮐﺎﺑﺎره ی جدید مولن روژ ﺑﺎ

ﭼﻨـﺎن ﻫﯿـﺎﻫﻮﯾﯽ اﻓﺘﺘـﺎح ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺮاي دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻬﺮ، از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اي در ﻣﺤﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه ﺳﺎز

و ﻣﺠﻠﻞ اﭘـﺮاي ﺷـﻬﺮ، ﭘﺎﻟـﻪ گرنیه, ﺣـﺮف ﻣـﯽ زدﻧـﺪ, ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﻮت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻮط ﭼﻠﭽﺮاغ ﮐﺸﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.

ﺷـﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ارواح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮك

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن ﻃﺮف ﺗﺮ در ﺷﺮق ﭘﺎﻟﻪ ﮔﺮﻧﯿﻪ ﻗﻠـﺐ ﺗﭙﻨـﺪه ي اﻣﭙﺮاﺗـﻮري ﻓﺮاﻧﺴـﻪ واﻗـﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد: ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ؛ ﺑﻮرس ﻣﺎﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮرس:

در ﮐﻮﺷﮑﯽ واﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﭘله

ﺑیروﻧﯿﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ي ﺑـﺖ ﻫـﺎﯾﺶ آراﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد: ﻋﺪاﻟﺖ، ﺗﺠﺎرت، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ.

ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ اي درﻫﺎي ورودي را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.

در داﺧﻞ ﺑﻨﺎ، ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﻋـﺮﯾﺾ آن ﭼﻨـﺪان ﺑـﺰرگ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺻـﺪﻫﺎ ﮐـﺎرﮔﺰار و ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﻮرس را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ.

ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ، آﻧﺎن زﯾﺮ ﻧﻘﻮش ﺣﮏ ﺷﺪه ي ﭘﺮزرق و ﺑـﺮق و

ﭘﻨﺠﺮه ي ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوراق ﻗﺮﺿﻪ داﺋﻤـﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ می ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﻣﯽ «ﻣﻘﺮري»میﮔﻔﺘﻨﺪ؛

اوراﻗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻗﺮن ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ وﺟـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻬﺖ و ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن.

ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ دﯾـﺪار ﻟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻠﯿﻪاز آن در ﺳﺎل18924.اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ.

زندگینامه:

ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و در اوان دﻫﻪ ي ﺳﻮم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ، ﺗﺎزه ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺗﻤﺎم ﮐﺮده به پاریس رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛

ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود.

ﻣﺼـﻤﻢ ﺑـﻮد ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﻫﻤـﻪ ي ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺑﺸﻮد، اﻣﺎ

ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧـﺎن ﮐـﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد، ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﮐﻔﺎﯾﺖ اﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮑﻼﺳﺎﻧﺶ ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ درس ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ,ﺑﺎﺷـﻠﯿﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﺑـﻮد ﮐـﺎر ﮐﻨـﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت داﺷـﺖ و ﻧﯿـﺰ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ي

ﮔـﺮان ﻗـﺪري ﮐـﻪ از ﮐﺎﺳـﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ در ﺑـﻮرس ﭘـﺎرﯾﺲ دﺳـﺖ وﭘـﺎ ﮐﻨـﺪ.

ﺑـﻪ ﺧـﻮدش دﻟﺪاري ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ«ﻣـﺎﻟﯽ »روزﻫـﺎﯾﺶ را ﭘـﺮ ﻣـﯽ ﮐـﺮد، اﻣـﺎ ﺷـﺐ ﻫـﺎرا داشت که

«ﻓﯿﺰﯾﮏ»را ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻠﯿﻪ ﮐﻼﻓﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد.