دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

خلاصه پنجاه کتاب برتر در زمینه موفقیت

در اﻛﺜﺮ آﺛﺎري ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را دارد و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.

ﻣﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ آدم ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ، ﻧﺒﺎﺷـﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺛﺮوت ﻣﻼك ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮد .

وﻟﻲ ﺧﻴﻠـﻲ از آدم ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺧﻂ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ ﺛـﺮوت زﻳـﺎدي رﺳﻴﺪه اﻧﺪ

و اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ در دﻟﻢ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ که ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓـﻖ وﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟


درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﻳﻜـﻲ از آﺛـﺎر ﺑﺮﺗـﺮي

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم:

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎﺳﺖ .

انسان ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻫﺮ دري زده اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ

وﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﭼـﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ زده اﻧـﺪ .

ﭘـﺲ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋـﺎﻗﻠﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ

و در اﻳﻦ راه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ آﻣﻮﺧـﺖ .

اﻟﺒﺘـﻪ ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ راه آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﺳـﺖ .

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓـﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ

ﻳـﺎﺣﺘﻲ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .

ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻳـﻚ ،ﻛﺘﺎب ده ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري

را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗـﺎن ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ .

ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧـﺪن ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز وﺳـﻴﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﻨﺠﺮه اي را ﺑﻪ روي او ﻣﻲ ﮔﺸﺎﻳﺪ

ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ را ﻃﺮﻳﻖ از آن می ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮ در ﺧﻮرد ﺑﺎزﺷﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻫﺎي آن ﻫﻴﭻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب معجزه ذهن

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب عملی کردن دانسته ها

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

کتاب مدیریت استرس

مدیریت استرس:


همه انسانها در جوامع و فرهنگهای مختلف در مقاطعی از زندگی استرس را تجربه می کنند .

واژه استرس که در زبان فارسی فشار یا فشار روانی و یا تنش روانی ترجمه شده در مکالمه های روزمره بسیاری از افراد دیده می شود .

به طور مثال افراد موقعی که نگران هستند ,می‌گویند: استرس دارم یا اینکه می‌گویند همیشه سر امتحان استرس میگیرم .

در حالی که این کاربرد از کلمه استرس به معنای اضطراب نگرانی و ترس و وحشت صحیح نیست.

در واقع هر جا که تغییری در زندگی روی دهد فرد با استرس روبرو شده است و این یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید.

لازاروس وسلیه با توجه به یافته های علمی جدیدتر ,استرس را اینگونه تعریف می کند.

استرس:

مقابله با یک تهدید ادراک شده واقعی یا خیالی نسبت به سلامت روانی ]جسمانی ,هیجانی و معنوی فرد منجر به یک تهدید به حساب می‌آید.

ممکن است برای دیگری تهدید شمرده نشود به عبارت دیگر اجرای

فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش زای محیط است که منجر به تجربه‌های

هیجانی به نام استرس می‌شود و با تغییرات بیوشیمیایی روان

شناختی و رفتاری همراه است.

اهمیت استرس امروزه بشر به صورت مداوم با تغییر شرایط و موقعیت های مختلف روبرو می شود و استرس بخش جدا ناشدنی هر تغییری است.

استرس به عنوان طاعون قرن بیست و یکم شناخته شده است چرا که

علت اصلی مرگ و میر تا قبل از سال ۱۹۹۵ بیماری ها عفونی بوده در

حالی که شایع‌ترین علل مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۰ به ترتیب زیر گزارش شده است :

بیماری‌های قلبی ,سرطان ,بیماری‌های عروقی, بیماری‌های ریوی مزمن

تصادف و اشتباهات پزشکی اگرچه علت این بیماریها, سیستمی

جسمانی است اما فشارهای ناشی از سبک زندگی قرن اخیر در شکل‌گیری این بیماری ها نقش دارد.

از طرفی آمارها نشان می‌دهد که ۴۳ درصد آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می‌کنند.

۷۵ درصد از مراجعه به پزشک به دلیل عوارض ناشی از استرس است .

استرس با ۶ دلیل اصلی مردمی, پیوندی نزدیک دارد این دلایل عبارتند از :

بیماری قلبی, سرطان, تصادف,مشکلات حنجره.

استرس,فاجعه خطرناک محل کار نامیده شده است .

استرس در محل کار باعث کاهش بازدهی وبهره وری می شود.

زیان ناشی از استرس در محل کار در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

با توجه به آنچه گفته شد مدیریت استرس از دیدگاه فردنگر و جامعه نگر دارای اهمیت ویژه است .

نشانه‌های استرس با وجود اینکه استرس تجربه طبیعی است و نقش

اساسی در تداوم و بقای انسان داشته و درازمدت اثرات ناخوشایندی بر ابعاد مختلف زندگی به جای می‌گذارد.

این آثار که در جنبه های مختلف دیده می شود نشانه های استرس نامیده می شود که در چهارباغ جسمانی و رفتاری هیجانی و شناختی دسته بندی میشود..

نشانه های جسمی استرس :


سردرد, سوءهاضمه ,مشکلات گوارشی, درد پشت گردن ,گرفتگی

گردن و شانه ها ضربان قلب سریع ,درد معده, عرق کردن کف دست

نفس نفس زدن ,تند و سختی نفس کشیدن, سرد شدن دست و پا

,بی قراری, سرگیجه, وزوز کردن گوش ,زود خسته شدن, یبوست, تنش عضلانی و اسهال.

نشانه های هیجانی :

زودرنجی ,عصبی بودن, اضطراب ,خستگی و کسالت به سادگی به

گریه افتادن ,فشار مفرط ,خشم, تنهایی ,کلافگی, غمگینی, افسردگی

دمدمی مزاج شدن ,احساس ناتوانی ,احساس درماندگی.

نشانه های شناختی:

مشکل در تفکر, مشکل در تصمیم گیری ,مشکل در تمرکز ,نگرانی

دائمی ,فراموشکاری, از دست دادن حس طنز ,خود انتقادی ,از دست دادن خلاقیت ,بدبینی, توقع بیش از حد از دیگران .

به طور خلاصه دانستن علایم و نشانه‌های استرس به فرد کمک می‌کند

تا دریابد که چقدر تحت استرس قرار دارد و به این ترتیب تدبیری برای

مدیریت استرس و مقابله با شرایط استرس اندیشة هشدار دهنده در مورد استرس در پنج سطح قابل مشاهده هستند.