دسته‌ها
مقالات آمورشی

دانسته های فاندامنتال بخش دوم

اﻟﺰام ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان

معامله گران

وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ CFTC ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎ “ﺳﻄﻮح ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺰارن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﺰارش دﻫﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ CFTC ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.

CFTC ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ تعداد ﻣﺠﺎز ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮ اﺟﺎزه دارد

در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت” ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.

اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎذب ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﺸﻮﻧﺪ.

CFTC ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرگ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ Hedger ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ریسک ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻓﯿﻮﭼﺮز ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻐﻆ ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ وام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ، دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻧﺸﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ معامله ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺑﺎزار ﻓﯿﻮﭼﺮز( آﺗﯽ)ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺪاﯾﯽ وﻗﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ غلات ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ

در ﺑﺎزار ﻓﯿﻮﭼﺮز ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ از نوﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در آﯾﻨﺪه ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻧﮑﻨﺪ

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻓﯿﻮﭼﺮز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ

و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﺰارش دﻫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ,

Cftc ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺰرگ در ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮاي دﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮان ﺑﺰرگ را از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎز در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻢ ﺧﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

و ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮد اقدام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎزار ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت Cftc دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ

ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ،

در واﻗﻊ ﻣﺎ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آن ﻣﻨﺒﻊ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ، ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺮات در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ٔ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ،

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ و زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻔﺘﻪ ٔ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮx ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از داﻧﺸﮕﺎه وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ؟

در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد، در واﻗﻊ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر دﯾﮕﺮ را از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه، از ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه، ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﮑﻦ ازﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد

و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻃﺮح آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ داراي ارزش ﺑﺎﺷﺪ

و از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔفرصت تلقی شود.

از آن جمله می توان به هزینه واقعی محصول صرف نظر شده, زمان یا لذت از دست رفته اشاره کرد.

ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ فرصت

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ 10000 ﺗﻮﻣﺎن دارد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس.

اﮔﺮ او ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ او ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ او ﻟﺒﺎس را ﺑﺨﺮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ او ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 2 ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و او ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .

هزینه ﻓﺮﺻﺖ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﯾﺪ .

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪ و ﺧﺮﯾﺪ , ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و … ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 1،400،000 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﻓﺮﺻﺖ, ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼس درس ﮐﺮده اﯾﺪ، در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي اداﻣﻪ ٔﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺻﺮف ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ می کردید,

درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل 1،600،000ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ که از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ

یعنی 3،000،000 تومان, اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه .

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ

اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ ﺿﻤﻨﯽ (Implicit Costs)ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .


اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ واﺿﺢ (Explicit Costs)ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .


ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺿﻤﻨﯽ و آﺷﮑﺎر، ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺪي در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان و ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار

را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎیی که اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﺿﺢ و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

هزینه ضمنی

ﻟﺬا اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه، ﻫﺮ دو ﻧﻮعِ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺣﺴﺎﺑﺪاران وﻇﯿﻔﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﺿﺢ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

مثال:

ﺷﺨﺼﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده

و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ فعالیت ﮐﻨﺪ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر 5000 ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ، در رﺳﺘﻮراﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد،

ﺣﺴﺎﺑﺪار اﯾﻦ رﺳﺘﻮران 5000 تومان در ساعت را به عنوان هزینه تهیه غذا در نظر نخواهد گرفت.

در واﻗﻊ اﯾﻨﺠﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ٔ از دست دادن 5000 ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﻮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن در رﺳﺘﻮران، ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ضمنی می باشد.

در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در رﺳﺘﻮران ﮐﺎرکند هیچ 5000 ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اما یک اﻗﺘﺼﺎددان اﯾﻦ 5000 را ﻫﻢ ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار

ساختار بازار


در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺧﺘﺎر

، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ (Competitive market):

ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺧﺮﯾﺪار و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري(Monopolistic competition):

ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد دارﻧﺪ.

وﻟﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و . . . ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ( Oligapoly):

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد دارد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ را (Duapoly) ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎﻣﻞ (Monopoly):

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺧﺮﯾﺪار در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎرﮐﺎﻣﻞ در ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ (Monopsony ):

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪدر طرف تقاضا( Oligopsony):

در ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪار در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد.

ﭼﻬﺎر بخش اول، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎد و دو بخش آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار، ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ درﺑﺎزار، ﺷﺮاﯾﻂ ورود و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰات در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﻓﻮق، داراي ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

زﯾﺮا در آن ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻋﻼﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮاز ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي

درﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدار ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ

و در ﻏﯿﺎب اﺛﺮات بیروﻧﯽ ﺗﻌﺎدل ارزش ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ وﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ي ﺑﺎزارو ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.


وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮاز ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺴﺎوي اﻻﺿﻼع از ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎده در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل اﯾﺴﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

در ﯾﮏ ﺑﺎزار; اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي در راﺑﻄﻪ ي ﻏﯿﺮ ﺑﺎزاري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﺬري ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺗﮏ در اﻗﺘﺼﺎد، دوره ﺗﻌﺎدل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺮدار ﺗﻘﺎﺿﺎ,ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:

اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﺎدل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد، ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.


در ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﻫﻤﻪ ي ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﯾﺪار، ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﮐﻮﭼﮏ از ﺗﻌﺎدل ﺑﺮدارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮده ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎدل اﺻﻠﯽﺑﺮﮔﺮدد.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:

اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ یا ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺮﺿﻪ (ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﮐﻪ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﻃﻊ ﯾﺎﺑﻨﺪ دو ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﻞ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن اﺣﺘﯿﺎط در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺼﺎق اﺻﻮﻟﯽ یا ارزش داوري ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

تفاسیر تعادل اقتصادی

در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺜﻞ آدام اﺳﻤﯿﺖ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد در ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدي آﯾﻨﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺘﯽﺣﻤﺎﯾﺖ می کند.
ﯾﻌﻨﯽ، ﻫﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺮﺿﻪ (ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ) ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺳﻮق دﻫﺪ،

ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.مقدار عرضه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪ( و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ)ﺗﻮﺳﻂ اراﯾﻪ ي

ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر, ﻋﺮﺿﻪ ي ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.


ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار :ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎزار آزاد ﮐﺎرآﻣﺪﻧﯿﺴﺖ

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر دﯾﮕﺮي وﺟﻮد دارد ﺟﺎیی که ﺳﻬﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮي,ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ي ﭘﺎرﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺮﻓﻪ ي ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯿﺸﻮد

ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﻄﻪ ي دﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ,اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﺳال 1958 ﺑﻮد

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻓﯿﻠﺴﻮف وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﯾﯽ “ﻫﻨﺮی ﺳﯿﺪوﯾﮏ”

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزار اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﮔﺰار-ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ،اﺛﺮات بیروﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎي

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮدداﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان اﺛﺮات ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار و راه ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت،ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ،ﭼﺘﺮﺑﺎزي ﻫﺎ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي دﺳﺘﻤﺰد وﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻘﺮرات درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ي

ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد

(ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد)

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺗﻤﺎم وﺟﻮد دارد به عبارت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎزار ي ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ

ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي دوﻟﺖ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎراي ﭘﺎرﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار :ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزار

ماهیت بازار


ﮐﺎرﮔﺰاران در رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎزاري ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮي را از ﺗﺠﺎرت ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.


اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺜﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ،اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوش ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎري درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺗﺒﻌﺾ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.


در ﯾﮏ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻌﺎدل اﺑﺰار از ﺑﻬﯿﻨﻪ ي ﭘﺎرﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎزار ﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ورود وﺟﻮد دارد

ﺗﺎ از ورود ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ

ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك اول ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﻓﺮاﻃﯽ از ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺎﺑﺖ, ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ(از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ)

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار :ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﺳﺎزي ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎزار ﻫﺎ, ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪاري را از اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.


ﺑﻄﻮری که در ﻇﻬﻮر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﻮد ,زﯾﺮا ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺳﻮد ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.


اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ،

زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ,ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﺳﺎزي اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد.


ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺎﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻫﯽ

اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﻫﯽ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﺛﺮات بیروﻧﯽ:

ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات بیروﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎ ﯾﺎ زﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي اﻓﺮادي ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ در جریان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد

زﯾﺮا اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺛﺮات بیرونی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي روش ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي از ﺑﺎزار ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻪ ﻓﻮﻻد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ, ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻓﻮﻻد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺟﻮ را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﮐﻨﺪ در ﺣﯿﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻓﻮﻻد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ

اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻨﮕﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.


از اﯾﻦ رو ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻓﻮﻻد ﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزاري ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﻪ ي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿد

را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺧﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪي را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎده ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ي ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﻧﺪ،

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺼﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺟﺎده ﻫﺎ اﻧﺒﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺪم ﺳﻮددﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻌﻼوه راﻧﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

راه ﺣﻞ ﻫﺎ : ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺗﺮاﮐﻢ،ﻋﻮارض و راه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن راﻧﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي راﻧﺪن اﺳﺖ.


ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل از ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪي ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺛﺮات بیروﻧﯽ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري زﯾﺎد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.


ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻢ(ﮔﺮﻣﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ) واژه اي ازﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮن ﺑﺮ اقتصادﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻢ” ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﯾﻢ”.

دسته‌ها
مقالات آمورشی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات کاربردی مقدماتی در بازار فارکس

مهمترین مشخصه بازارهای مالی در سطح دنیا، دو طرفه بودن معاملات می باشد.

به این معنی است که معامله گر، هم می تواند در روندهای صعودی از بازار سود کسب کند و هم در روندهای نزولی…

در روندهای صعودی می تواند با باز کردن موقعیت خرید و در روندهای نزولی با بازکردن موقعیت فروش کسب سود کند.

در ایجا می خواهیم با اصطلاحات فارکس آشنا بشویم.

بازار فارکس:

یکی دیگر از بازارهای مالی دنیا,فارکس می باشد.

فارکس, بازاری بین المللی است, بزرگترین و شناورترین بازار مالی دنیاست که معاملات روزانه آن از پنج تریلیون دلار فراتر می رود

و بازاری بیست و چهار ساعته است که هیچ بازاری نمی تواند با این بازار رقابت کند زیرا حجم نقدینگی در این بازار بسیار بالاست.

بازار فارکس

مقایسه گردش مالی روزانه بازار فارکس با دیگر بازارهای مالی:

مقایسه گردش مالی

در بازار فارکس؛بایست طبق اصول بازار عمل کرد نه براساس هیجان و احساسات؛زیرا به ضرر معامله گر تمام می شود.

رعایت اصول بازار

میزان کسب سود در بازار فارکس:

متوسط کسب سود ماهانه در این بازار بین دو تا پنج درصد است.

میزان کسب سود

اولین عامل برای شروع فعالیت در بازار فارکس:


انتخاب بروکر؛اولین عامل فعالیت در فارکس است و مهم است بدانیم که بهترین بروکر را برای فعالیت خود انتخاب کنیم،

برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله آموزشی انتخاب بهترین بروکر در سایت مراجعه فرمایید.

بروکر چیست؟

شرکتی که خدمات مورد نیاز برای فعالیت در بازار فارکس را به شما  ارایه می کند.

انواع پلتفرمهای معاملاتی :

پلتفرم متا تریدر 4

پلتفرم متا تریدر5

پلتفرم متا تریدر 4 و 5

انواع حساب:

حساب دمو یا آزمایشی

حساب ریل یا واقعی

انواع حساب

حساب دمو یا آزمایشی چیست؟

با داشتن یک حساب تمرینی رایگان، می توانید چگونگی انجام معاملات دربازارهای فرابورس ارز و اونس طلا را تجربه نمائید،
این امر باعث می شود تا با فضا و محیط کار نرم افزار معاملاتی متاتریدر بیشتر آشنا شده و فرصت های معاملاتی بازار فارکس را از نزدیک لمس نمائید.

در حسابهای دمو فارکس می توانید استراتژی های معاملاتی و پیش بینی های خود را همانند شرایط موجود در حساب های واقعی با نوسانات زنده بازار بدون هیچ گونه ریسکی ارزیابی نمایید.

 توجه داشته باشید که شرایط حسابهای تمرینی مشابه شرایط بازار واقعی بوده و تنها مبلغی که کارگزار حساب شما را شارژ نموده برای تمرین بیشتر و آشنائی شما با فضای بازار می باشد.

حساب ریل یا واقعی چیست؟

این حساب همانند حساب دمو است با این تفاوت که شما سرمایه واقعی می کنید و خرید و فروش واقعی انجام می دهید.

انواع معاملات:

انواع معاملات

جفت ارز چیست؟

اولین ارز لیست شدن از یک جفت‌ ارز را ارز پایه (base currency) و ارز دوم را ارز قیمت‌گذاری شده (quote currency) می‌نامند.

جفت ارزها برای مقایسه ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر هستند.

قیمت جفت ارز، نشان‌دهنده این است که چه میزان از ارز دوم (quote currency) برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است.

به عنوان مثال:

USD/IRR = 12800

ارز پایه: دلار آمریکا

ارز مقابل یا ارز قیمت گذاری شده: ریال ایران

علامت اختصاری برخی از ارزها:

USD:  U.S Dollar

GBP:  Great Britain Pound

JPY:    Japanese Yen

CHF:  Swiss Franc

CAD:  Canadian Dollar

جفت ارزهای اصلی

سهام:

اگر سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های برابر و مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود.

این سهم، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

شاخص ها:

شاخص عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد.

ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد

و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.

کامودیتی:

وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازار خود، دارای ویژگی‌های کیفی تقریباً یکسانی باشد و جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین نمونه‌های آن یافت،

اصطلاحاً به آن کالا، کالای اولیه یا کامودیتی می‌گویند.

کریپتوکارنسی:

ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال یا اسامی دیگری مانند: ارز رمز، ارز مجازی، پول دیجیتال، ارز رمز پایه و … را کریپتوکارنسی می گویند.

اصطلاحات در معامله:

لات چیست؟

میزان حجم معامله شما در بازار فارکس…

یک لات برابر 100،000 می باشد…

اهرم چیست؟

نسبتی است که تعیین میکند با یک دلار دپوزیت، توانایی مدیریت چه میزان پول یا دارایی را خواهیم داشت.

مثال:

Buy 100,000 EUR/USD     &      Leverage: 200:1

پول مورد نیاز برای خرید 100،000 یورو دلار 100,000/200 =500

مارجین چیست؟

مقدار پولی است که در معاملات شما شرکت می کند.

مارجین لول چیست؟

میزانی است که به درصد بیان شده… و از تقسیم دارایی آزاد به مارجین شما بدست می آید…

مارجین کال چیست؟

زمانی که سطح مارجین لول شما از یک سطحی پایین تر می رود، بروکر به شما اخطار خواهد داد…

در این شرایط بروکر به شما اجازه باز کردن موقعیت جدید نمی دهد…

استاپ اوت چیست؟

وقتی مارجین لول به سطح بحرانی برسد، بروکر اقدام به بستن برخی از موقعیت های باز شما می کند…

این اتفاق تا زمان بهبود مارجین لول شما انجام خواهد شد…

بالانس چیست؟

مقدار موجودی حساب بدون احتساب معاملات باز

اکوئیتی چیست؟

بالانس حساب بعلاوه مقدار متغییر سود یا ضرر پوزیشن های باز

مارجین آزاد چیست؟

تفاوت بین اکوئیتی و مارجین

مارجین لول چیست؟

نسبت اکوئیتی به مارجین

پیپ چیست؟

کوچکترین واحد تغییر قیمت و نوسان قیمت

اسپرد چیست؟

اختلاف بین Sell & Buy را اسپرد می گویند…

اسپرد با پیپ بیان می شود…

رولور چیست؟

بهره ای که بابت باز بودن موقعیتها در حساب منظور می شود…

ممکن است مثبت و یا منفی باشد…

اصطلاحات دیگر بازار:

اصطلاحات فارکس

Long چیست؟

به معنی ورود به معامله خرید می باشد…
به عبارت دیگر باز کردن موقعیت خرید و کسب سود از افزایش قیمت…

Sell چیست؟

به معنی بستن موقعیت خریدی است که در گذشته باز شده است…

به عبارت دیگر تسویه حساب معامله قبلی…

Short چیست؟

به معنی ورود به معامله فروش می باشد…
به عبارت دیگر باز کردن موقعیت فروش و کسب سود از کاهش قیمت…

Buy چیست؟

به معنی بستن موقعیت فروشی است که در گذشته باز شده است…

به عبارت دیگر تسویه حساب معامله قبلی…

orders چیست؟

اُردر در اصطلاح به معنای سفارش گذاری برای خرید یا فروش سهام در پنل معاملات کارگزاری است.

انواع اردر

Market execution چیست؟

اردری که به قیمت بازار بازگشایی می شود…

به عبارت دیگر به قیمت تابلو معامله می شود…

این اردر بلافاصله پس از اقدام، انجام خواهد شد…

pending order چیست؟

پندینگ اردر به معنی سفارش شرطی یا سفارش در انتظار ,می باشد،

یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتیشان به آن ها اجبار می کند، از آن بهره می جویند.

انواع پندینگ اردر:

بای لیمیت (Buy Limit):

این اردر یکی از انواع اردرهای شرطی است. بای لیمیت برای مواقعی به کار می رود که قیمت فعلی از قیمت مورد نظر شما برای خرید بالاتر است.

در این مواقع شما با قراردادن یک سفارش بای لیمیت، به متاتریدر خود دستور می دهید وقتی قیمت پایین رفت و به سطح مد نظر شما رسید،

برای شما به اندازه لاتی که تنظیم کرده اید و با حد ضرر و حد سود مشخص، خرید کند.

به عبارتی معامله گر معتقد است که می تواند در قیمتهای پایینتر اقدام به خرید کند.

بای استاپ (Buy Stop):

هنگامی استفاده می شود که قیمت مورد نظر شما برای خریدن یک دارایی، بالاتر از قیمت فعلی است.

در این حالت با قراردادن سفارش بای استاپ، به متاتریدر می گویید که وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مد نظر من رسید، برایم بخر!

به عبارتی معامله گر معتقد است که روند صعودی در قیمتهای بالاتر اتفاق خواهد افتاد.

سل لیمیت (Sell Limit): 

دقیقا برعکس بای لیمیت است. یعنی وقتی قیمتی که شما می خواهید در آن بفروشید بالاتر از قیمت فعلی است،

سفارش سل لیمیت می گذارید تا وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مورد علاقه شما رسید، به صورت خودکار برایتان عملیات فروش انجام می گیرد.

به عبارتی معامله گر معتقد است که می تواند در قیمتهای بالاتر اقدام به فروش کند…

سل استاپ (Sell Stop): 

سل استاپ هم دقیقا برعکس بای استاپ است. شما با گذاشتن سفارش سل استاپ به متاتریدر اجازه می دهید تا وقتی قیمت تا حد مورد نظر شما کاهش پیدا کرد، بفروشد.

به عبارتی معامله گر معتقد است که روند نزولی در قیمتهای پایینتر اتفاق خواهد افتاد.

Trade چیست؟

ترید یا معامله، شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است.

ترید
نمودار

ریسک فری چیست؟

انتقال معامله به نقطه ورود می باشد…

اغلب زمانی استفاده می شود که موقعیت شما وارد سود شده است…

دسته‌ها
کتاب ها

با خط روندها بیشتر آشنا شوید.

برخی از تحلیلگران کشورهایی را که ارز آنها در بازار فارکس معامله می‌شود

همانند شرکت‌های بزرگی مثال می زنند که اخبار اقتصادی یا طبقات سیاسی و حوادث طبیعی و غیره بر ارزش پول آن تأثیر می‌گذارد

و این تاثیر به صورت قوی یا ضعیف شدن پول ملی آن کشور یا ارز در برابر ارزهای دیگر ظاهر می شود

نتیجه اینکه در فارکس ما شاهد نمودارهایی می‌شویم که در یک فاصله زمانی صدها و شاید هزاران points حرکت می کنند

نتیجه این حرکت ها است که روندها را ایجاد می‌کند این روند تا هیچگاه به یکباره و در یک کندل اتفاق نمی‌افتند

بلکه توأم با حرکت هایی به سمت بالا و پایین نقاط حداقل و حداکثری می‌سازند

که برآیند آن ها به سمت پایین در روندهای نزولی و یا به سمت بالا در روند های صعودی می‌شوند

روند صعودی:

روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار در حال ساختن نقاط بالای بالاتر و پایین بالاتر باشد

به عباراتی نقاط مکرر در حال ساخته شدن باشند.

روند نزولی:

روند نزولی, برعکس روند صعودی زمانی اتفاق می افتد

که نمودار در حال ساختن نقاط بالای پایین تر و پایین پایین تر باشد

یا از دید تکنیکی تر نقاط مکرراً در حال ساخته شدن باشد.

مثالی از یک روند نزولی :

نموداری که از جفت ارز دلار یا دلار کانادا برایتان انتخاب کرده ایم قیمت ها فقط در طی ۱۹ روز در حدود ۵۰۰ پیپ افت کرده اند

همانطوری که در تعریف روند نزولی گفتیم این کاهش توأم با افت و خیز هایی است

که برآیند آنها منفی بوده و به صورت ایجاد کردن نقاط ظاهر می‌شود

نقاطی را که با دایره های کوچک قرمز رنگ مشخص کرده ایم

به عنوان نقاط بالای پایین‌تر و نقاط مشخص شده با دایره های سبز رنگ را باید به عنوان نقاط پایین پایین تر در نظر گرفت.

برای ادامه,کتاب را مطالعه,فرمایید…

دسته‌ها
مقالات آمورشی

چگونه می توانیم خلق ثروت کنیم وآدم موفقی باشیم؟

ثروت چیست ؟

تعاریف ثروت متفاوت است و هر کسی تعریف خاصی از ثروت دارد،

ثروت,به کلیه مواد و اشیایی اطلاق می‌شود که نیازهای انسان را رفع می‌نماید.

این ثروتها یا طبیعی هستند و مستقیم یا غیر مستقیم

مورد استفاده واقع می‌شوند یا تولید می‌گردند؛ یعنی به دست انسان،

تغییر شکل یافته، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای مثال:

می توانیم ثروت را “مقدار دارایی شخص برای گذران زندگی” تعریف کنیم.

یعنی اگر فرد همین الان کسب و کار خود را ترک کند و بدهی ها

و هزینه های روزمره زندگی خود را از مقدار امکاناتی که دارد کم کند، آن

مقدار دارایی که برایش باقی می ماند، همان “ثروت واقعی” اوست

یعنی ثروت، تعداد روزهایی است که شما با “خالص داشته هایتان” می

توانید به خوبی زندگی کنید.

دارایی های مارا چه چیزی تشکیل می دهد؟

دارایی های ما را معمولاً ماشین، خانه، پس انداز و … شکل می دهد. در تعریف ثروت، منظور از دارایی آن چیزی است که پول به جیب ما وارد

می کند، در واقع دارایی آن چیزی است که، باعث خلق پول بیشتر و

درآمد بیشتر می شود. همچنین هر چیزی که باعث می شود پول از

جیب ما خارج شود و یا برای داشتن آن متحمل هزینه شویم “بدهی”

است

 در ذهن ما ثروت آن چیزی است كه نداریم و به داشتن آن فكر میكنیم!

عمومی ترین جنبه ی ثروت در نگرش ساده و اولیه پول است. چرا كه

پول همان قدرت خرید و تهی هر دارایی است. پول وسیله ی تبادل

دارایی هاست و برای به دست آوردن هر چیزی اول باید پول آن را

بدست آورد. این نظر در بسیاری از موارد صادق است اما نه تمام 

موارد…!

تكیه كلام شما در مورد پول چیست؟

 پول چرك كف دست است ـ پول درآوردن سخت و خرج كردنش آسان

است ـ پول من همیشه یك صفرش كم است ـ پول خوشبختی نمی

آورد ـ تا مقداری پول پس انداز می كنم اتفاق بدی پیش می آید ـ پول را

باید خرج كرد!  میلیارد پول هم درست نمیشود ـ پول زیاد شرافت انسان

را از بین میبرد  (بدون برنامه ریزی) ـ زندگی من با 100 میلیارد پول هم

درست نمی شود.

ویژگی عمومی تمام این تفكرات منفی بودن آنهاست و در عین حال

همه با قدرت باور داریم كه داشتن این تفکرات,دلیل فرایند فرار پول, از

دسترس ما در طول زندگی است. تردیدی نیست اگر پول میخواهیم باید

فكری به حال, این نهفته های ذهنی بكنیم.

دور كردن افكار منفی:

 و حال باید كاری را انجام دهیم كه تا كنون انجام نمی دادیم و آن را به

تدریج جایگزین كاری بكنیم كه تا كنون انجام می دادیم و از این پس دیگر

انجام نمی دهیم!   تغییر  بر خلاف ظاهری كه جمله بالا پیدا كرد، همه

چیز ساده است .می خواهیم تفكر منفی در مورد پول را با یك تفكر

مثبت جایگزین كنیم .البته نباید گول ظاهر قضیه را بخوریم. اعتراف می

كنم كه كارآسانی نیست و البته بسته به سن شما، هرچه بیشتر با

این افكار زندگی كرده باشید.

تغییر دادن آنها نیازمند تلاش و زمان بیشتری خواهد بود.

خلق ثروت:

  درآمد براساس ارائه خدمات یا ارائه یك اختراع یا كشف كه سبب بهبود زندگی افراد یا رفع نیازهای آنها شود.

 

چرا باید خلق ثروت كرد ؟

  تصور كنید اگر یك روز به سر كار نروید با ثروتی كه دارید چند روز می

توانید به زندگی روزمره ادامه دهید؟ در نتیجه برای ادامه زندگی و رفع

نیازهای اولیه نیاز به پول دارید تا بتوانید به حیات خود ادامه دهید.

ایده های خلق ثروت:

 آیس پك, نوتلا(یك نوع شكلات صبحانه)…. 

ارائه خدمات نظافت در منزل….

كارگاه های قالیشویی….

 تاسیس شركت دیجی كالا….

 سایت تیلیغات فروش شیپور…

تمام مواردی كه برای ایده خلق ثروت استفاده می شود باید شامل

یكسری از امتیاز های مثبتی باشند كه موجب ضرر  یا ورشكستی طرف

مقابل نشود. اول از همه ایده باید قانونی باشد. دوم اینكه برای مثال

امتیاز مثبت آن ایده این باشد كه نیاز به سرمایه اولیه زیاد جهت شروع

فعالیت نداشته باشد. همچنین یك ایده كه قبلا ایجاد شده و به ثمر

رسیده است نباشد. در زمان فعالیت رقیب زیادی نداشته باشیم .

ایده ما برای فعالیت موجب شود كه نقد شوندگی بالایی داشته باشیم.

نقدشوندگی چیست ؟

نقد شوندگی به این موضوع اشاره دارد كه با چه سرعتی می توان یك دارایی را به قیمت واقعی در بازار فروخت. به عبارت دیگر اگر بتوان یك دارایی را با سرعت بالایی و بدون دردسر به وجه نقد تبدیل كرد نقدشوندگی آن  دارایی بیشتر است.

  تهدید ها :

 تاثیر ركود اقتصادی بروی مشاغل… داشتن رقیب …

 نداشتن توجیح اقتصادی(میزان ساعات كار در برابر درآمد كسب شده)

بازار بورس:

  بورس : 

مكانی است كه كار قیمت گذاری و خرید وفروش كالا واوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس كالا و  اوراق بهادار تقسیم میشود.

بورس كالا:

 بورس كالا ، بازاری است كه تعداد زیادی از عرضه كنندگان، كالای خود را عرضه و كالای مربوطه پس از بررسیهای كارشناسی و قیمت گذاری توسط كارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می شود. در این بورسها، معمولاً كالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… داد و ستد می شوند. یكی از مزایای بورس كالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است كه تمامی تولیدكنندگان، مصرف كنندگان و تجار كالا با حضور این نهادها، از مزایای مرتبط با قوانین و مقررات حاكم بر بورس برخوردار می شوند. به طور كلی، شركت كنندگان در بورس كالا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول كسانی هستند كه میخواهند از ریسك نوسان قیمتها در امان باشند مانند تولید كنندگان كالا، مصرف كنندگان عمده و… . دسته دوم، بر خلاف گروه اول كسانی هستند كه از نوسانات قیمت  استفاده كرده و سود خود را حداكثر میكنند.

تاریخچه بورس:

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام “واندر بورزه”گرفته شده است كه در اوایل قرن چهاردهم در شهر در مقابل خانه او جمع می شدند و به داد وستد كالا ، پول و اوراق بهادار می پرداختند. این نام بعدها به   تمام مكان هایی كه محل داد وستد پول، كالا واسناد مالی و تجاری بوده است گفته می شود.

شروع بورس در ایران:

  بورس ایران  در سال 1346 راه اندازی شد، بورس اوراق بهادار تشكیل شده از سرمایه ای  است که در آن سهام شركت های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش می شود و از طرفی محلی برای جمع آوری پس انداز ونقدینگی بخش خصوصی به منظورانجام پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و مرجعی است برای مردم كه  وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شركتها  بكار انداخته و از سود آن برخوردار شوند.

معروفترین بورس های جهان عبارت اند از:

  بورس نیویورک:

 بزرگترین و با اعتبارترین بورس دنیا بورس نیویورك می باشد  بصورتی كه ارزش بازار شركتهای موجود در بورس 18 تریلیون دلار می باشد. شاخص اصلی اقتصادی بازار نیویورك، داوجونز است .

 

 نزدک:

 یك بازار بورس سهام در آمریكا است. این بازار بزرگترین بازار معامله الكترونیك سهام در  بیشترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان دارد. .این بازار بورس در نیویورك مركزیت دارد و با بازار بورس نیویورك تفاوت دارد.

 

بورس لندن:

   این بورس درسال 1801 تأسیس شده و با فهرستهایی بُرون كشوری مانند شركتهای بریتانیایی، یكی از بزرگترین بورسهای جهان  به شمار می رود. بورس لندن بخشی از گروه بورس لندن است.

بورس توكیو:

  سومین بازار بورس دنیا با 2.292 شركت فهرست شده و بازاری به ارزش 3.8 تریلیون دلاربه حساب می اید.

بازار خرسی و گاوی چیست ؟

 این دو واژه برای مشخص كردن روند كلی بازار سرمایه به كار گرفته می شوند. به عبارت ساده ، هنگامی كه بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد می گویند “بازار گاوی” است.این در حالی است كه اگرقیمت سهام روندی نزولی داشته و ركود در اوضاع اقتصادی حاكم شده باشد، “بازار خرسی” نامی است كه  می تواند روند بازار را توضیح دهد.

 

گاو” و “خرس” از كجا آمده اند؟

 استفاده از این دو واژه به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. از طرفی با توجه به اینكه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخ های خود را به طرف بالا می گیرد، روند صعودی بازار را گاوی می نامند اما از سوی دیگر، خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه هایش را به سمت پایین می گیرد و با اومی جنگد.

مفاهیم اولیه و اصطلاحات تخصصی بازار :

سازمان بورس واوراق بهادار ایران:

یك موسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل كه از محل كارمزدهای دریافتی وسهمی از حق  پذیرش شركت ها در بورس و دیگر درآمد ها اداره می شود.

تفاوت شخصیت حقوقی و حقیقی:

 شخص حقیقی كه به هریك از افراد نوع بشر گفته می شود مثل شخص شما یا من كه یك فرد حقیقی هستیم.

 شخص حقوقی ماهیت انسانی و زنده ندارد، می تواند مثل دولت ، شركت های تجاری و غیر تجاری باشد.

سازمان فرابورس:

 یكی از اركان بازار سرمایه كشور كه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول است.

تفاوت بورس و فرابورس:

فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است كه البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شركت ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت های اندكی بین این بازار با بورس تهران وجود  دارد.

عرضه اولیه چیست ؟

عرضه ی اوراق بهادار شركت به عموم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی قیمت گذاری در بازار را عرضه اولیه آن سهم  می گویند.

روز و ساعات مجاز جهت انجام معامله:

 بازار بورس ایران از ساعت  است 9 صبح الی 12:30 ظهر در روزهای عادی شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی بازاست.

 لازم به ذكر است که ساعت 8:30 الی 9 صبح شما مجاز هستید كه سفارش خرید یا فروش خود را برای هرسهمی قرار دهید,اما فقط سفارش شما ثبت خواهد شد. و معامله قبل از ساعت 9 صبح انجام نخواهد گرفت.

در بازار جهت سهولت كار سهامداران برای هر شركت گروه صنعتی و فعالیتی تعریف شده است و هر شركت یك  نماد مختص به خود دارد، جدای از آن حرف اول هر نماد معرف گروه آن نماد می باشد.

 برای مثال : شركت های گروه سیمان با حرف “س” نمادشان آغاز میگردد، گروه سرمایه گذاری ها با “و”  گروه خودرویی با “خ”  ، گروه غذایی با “غ” و . . .

اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه:

قیمت اولین معامله :

قیمتی است كه سهم با اولین معامله درآن روز قیمت گذاری می شود و معاملات سهام در آن  روز شروع می گردد.

قیمت پایانی :

كه به آن قیمت بسته شدن سهم نیز می گویند، میانگینی از قیمت معاملات آن روز میباشد.

قیمت پایانی اهمیت زیادی دارد زیرا كه جهت تعریف دامنه نوسان قیمت مجاز معاملات در روز  بعد, مبنا می گیرد.

 دامنه قیمت مجاز معاملات :

میزان قیمتی است كه شما مجاز هستید سفارش خرید یا فروش خود را در آن دامنه  قیمتی قرار دهید كه دارای دامنه پایین یا بالاست كه اصطلاحا به آن به ترتیب درصد منفی یا مثبت سهم نیز می گویند. حد فاصله بین دامنه پایین تا بالایی قیمتی یك سهم 10 درصد می باشد.

شاخص كل :

شاخص، در مفهوم كلی، معیاری است كه بر اساس آن می توان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیارهای مهمی هستند كه با بررسی و تحلیل آنها، می توان وضعیت گذشته و حال بورس را از  جنبه های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش بینی كرد.

شاخص كل وضعیت كل بازار را مشخص میكند و شاخص بازار بورس و فرابورس نیز به طور مجزا محاسبه خواهد  شد.

سهام شناور آزاد : 

مقدار سهمی است كه سهامداران  حقیقی یا حقوقی ,قصد نگهداری آن را جهت مدیریت را  ندارند و درآینده نزدیك با رسیدن قیمت سهم به مبلغ مناسبی فروشنده و یا عرضه كننده می باشند.

حجم معاملات :

معرف تعداد سهامی است كه در طول آن روز معامله شده است.

 صف خرید و فروش:

در شرایط عادی و در زمان فعالیت بازار 9الی 12:30 همواره تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده درحال داد و  ستد و انجام معامله هستند كه اطلاعات (تعداد و حجم) مربوط به 3 قیمت نخست هر بخش  قابل مشاهده است ,اما گاهی ممكن است معاملات یك سهام از شرایط عادی خارج شود، مثلاً عرضه كنندگانی باشند و خریدارانی وجود  نداشته باشد یا بالعكس.

صف خرید:

زمانی ممكن است به دلایل مختلف سهام یك شركت ارزنده تر شود و تقاضا  برای یك سهم بالا برود، در این هنگام عرضه كنندگان (فروشندگان) به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می نمایند و صفی از خریداران تشكیل میشود بدون آنكه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام خریداران می بایست سفارش خرید خود  را جهت انجام معامله بروی قیمت آستانه بالا قرار دهند.

صف فروش:

از دیگر سو و در شرایطی متفاوت ممكن است عكس موارد ذكر شده رخ دهد، به این معنی كه به دلایل مختلف عرضه سهام آن شركت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان (خریداران)  آن سهم برای كاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری مینمایند. در این شرایط در طرف عرضه(فروشندگان) صفی از فروشندگان ایجاد میشود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری كند. در این هنگام فروشندگان مجبور میباشند جهت  انجام معامله خود قیمت سفارش فروش خود را بروی آستانه پایین قرار دهند.

حجم مبنا :

در سال 1382  جهت كنترل رشد بی رویه قیمت سهام شركت های بورسی قانونی تدوین گردید که می بایست سهم به اندازه حجم مبنا مورد معامله قرار گیرد تا بتواند قیمت پایانی آن سهم را مورد تاثیر قرار دهد.

  حجم مبنا به میزان 0.0008 درصد,سهام کل آن شرکت می باشد.

 

ارزش اسمی : 

ارزش اسمی هر سهم مبلغی است كه طبق اساسنامه روی هر سهم نوشته شده است. این رقم با  ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد. در ایران ارزش اسمی هر سهم  1000 ریال است, این رقم در هنگام تاسیس و انتشار برای هر ورقه سهم تعیین  و در اساسنامه درج می شود.

 ارزش بازار :

قیمت خرید و فروش یك سهم در بازار را ارزش بازاری سهم میگویند. این ارزش را عرضه و تقاضا  مشخص می كند.

برگه سهم : 

ورقه ای است كه حاوی اطلاعات شناسنامه ای شماست كه مشخص كننده مالكیت تان  برای آن تعداد  از سهم خریداری شده از تاریخ صدور آن است.

 

 كارگزار :

كارگزار حكم وكیل سرمایه گذار را دارد كه از سوی او اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید.

 كارگزاران اشخاص حقوقی هستند كه به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و كالا و یا اوراق مبتنی بر كالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می نمایند.

كارگزاریها وكیل و نماینده تام الاختیار برای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ كس نمی تواند درتالار بورس خرید و فروش كند.

 

 تعریف مجامع و انواع آن :

 مجمع : به گردهمایی سهامداران و مدیران شركت كه به منظور تصمیم گیری درخصوص مسائل مهم شركت برگزار  می شود، مجمـع گفته می شود.

سهامداران شركت، متناسب با میزان سهم خود، در مجامع حق رأی دارنـد. هیئت مدیره شركت موظف است حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، آگهی برگزاری مجمع را در روزنامه كثیرالانتشاری كه به عنوان روزنامه رسمی  شركت انتخاب شده است، منتشر كند تا سهامداران از این موضوع مطلع شوند.

مجامع شركت ها به دو دستـه تقسیم می شوند:

مجمع فوق العاده و مجمع عادی سالیانه

مجمع عادی سالیانه :

هیئت مدیره شركت موظف است هر سال یك بار، سهامداران شركت را دعوت كرده و   گزارش عملكرد سالیانه خود را به سهامداران ارائه نماید. به این گردهمایی، مجمع عمومی سالیانه گفته می شود.

 در مجمع عمومی سالیانه، همچنین درخصوص موارد مهمی مانند میزان سود تقسیمی به سهامداران و انتخاب اعضای هیئت مدیره، رأی گیری می شود.

مجمع فوق العاده : 

به جز مجمع سالیانـه، هر مجمع دیگری كه توسط شركت برگزار شود، مجمع فوق العاده می گویند.

 در مجامع فوق العاده عمدتا درخصوص مواردی مانند: افزایش سرمایه شركت، تغییر نشانی و نام شركت و…  تصمیم گیری می شود.

 درشركت های كوچك و متوسط هم همواره جلسه هایی برگزار می شود اما مجمع معمولا برای شركت های بزرگ و  جلساتی كه در آن سرمایه گذاران عمده یا تمامی سرمایه گذاران حضور دارند اطلاق می شود.

افزایش سرمایه :

هرگاه شركت برای توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شركت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورد بررسی و رأی گیری قرارمی دهند تا سرمایه شركت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

 

محل های افزایش سرمایه : 

از محل سود انباشته كه سهام جایزه ایجاد میگردد.

از محل مطالبات یا آورده نقدی كه به آن حق تقدم می گویند.

سود انباشته : 

بخشی از سود خالص شركت است كه به سهامداران پرداخت نمی شود و در هر سال با مبالغ انباشته سال های قبل جمع میشود، بنا به این دلیل كه هر شركت طبق قانون موظف است ذخیره قانونی كه با نام انباشته ازآن یاد میشود داشته باشد و تا زمانیكه به اندازه 10 درصد,سرمایه کل شرکت برسد,این کار انجام می شود مازاد آن را جهت افزایش سرمایه می توان استفاده كرد.

حق تقدم : 

زمانیكه سهامداری در زمان تشكیل مجمع افزایش سرمایه, سهامدار سهم بوده است با توجه به میزان سهام, حق تقدم به آنها تعلق می گیرد كه بعد از تمام شدن مراحل افزایش سرمایه تبدیل به سهم می شود.

آشنایی با تحلیل تكنیكال:

برای اقدام به سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز است كه شما اول از همه به جزییات كار و نحوه خرید و فروش و سرمایه گذاری آشنایی داشته باشید. به بررسی جهت ورود و خروج به موقع برای یك سرمایه گذاری توسط  ابزارهای موجود تحلیل میگویند. برای بازار سرمایه دو راه تحلیلی وجود دارد:

برای بازار سرمایه دو راه تحلیلی وجود دارد:

تحلیل تكنیكال  وتحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی :

شامل تحلیل گزارشات مالی شركت می باشد.

با توجه به اینكه همه افراد جامعه دارای سواد مالی جهت بررسی گزارش های مالی شركت ها نمی باشند و همچنین بررسی یك شركت جهت مناسب بودن برای ورود نیازمند زمانی طولانی می باشد زیرا كه فقط نیاز به بررسی صورت های مالی نیست باید گروه صنعتی آن شركت نیز بررسی شود و همچنین تمام عوامل اقتصادی تاثیر گذار بروی  صنعت آن شركت را باید تحلیل كرد.

تحلیل تكنیكال :

براساس داده های مربوط به گذشته آینده بازار را پیش بینی میكند. فلسفه تكنیكال دارای سه اصل می باشد.

1:تاریخ تكرار میشود.

2: قیمتها بر اساس روند حركت میكنند.

3: همه چیز در قیمت لحاظ میگردد.

 روند چیست ؟

روند جهت حركت قیمت را در بازار نشان می دهد. ولی برای به كارگیری آن , می بایست تعریف دقیق تری را ارائه كنیم. پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم كه هرگز بازار در یك خط راست و در یك جهت خاص حركت نمی كند. تغییرات بازار به صورت یكسری از حركات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگها همانند یكسری موجهای پی در پی می باشند كه شامل موجهای صعودی و موجهای نزولی می باشند.