جادوی فکر بزرگ

در تمام فصل های این کتاب , ده ها نظریه علمی و عملی تکنیک و قاعده کلی وجود دارد که به شما امکان می‌دهد,

نیروی عظیم بزرگ اندیشی را در خود تقویت کنید.

در سایه چنین قدرتی موفقیت, شادکامی و خوشنودی را که همیشه در جستجوی آن بوده اید به دست می آورید.

سعی کرده‌ایم که هریک از تکنیک‌ها را با مدد گیری از تجارب و شواهد

زندگی افرادو ترسیم حالات واقعی آنها به گونه‌ای قابل فهم ارائه کنیم

خواننده نه تنها در می یابد که چه باید بکند بلکه از همه مهمتر کشف می‌کند

که چگونه هر قاعده کلی را در موقعیتهای عملی و در رویارویی با مشکلات به کار بندد,

پس اینجا کارهایی را که این کتاب برایتان انجام می‌دهد ملاحظه می‌کنید و امکان می یابید تا :

با الهام از نیروی ایمان خود را به سوی موفقیت سوق دهید.

به پیروزی خود ایمان پیدا کنید و آن را به چنگ آورید.

بی اعتقادی به نیروی ویرانگر حاصل از آن را نابود کنید.

از بزرگ اندیشی نتایج بزرگ بگیرید.

ذهن خویش را وادارید تا افکار مثبت ایجاد کند.

قدرت ایمان را در خود تقویت کنید .

یک برنامه موفقیت‌آمیز و جدی طرح کنید.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email