دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

جادوی فکر بزرگ

در تمام فصل های این کتاب , ده ها نظریه علمی و عملی تکنیک و قاعده کلی وجود دارد که به شما امکان می‌دهد,

نیروی عظیم بزرگ اندیشی را در خود تقویت کنید.

در سایه چنین قدرتی موفقیت, شادکامی و خوشنودی را که همیشه در جستجوی آن بوده اید به دست می آورید.

سعی کرده‌ایم که هریک از تکنیک‌ها را با مدد گیری از تجارب و شواهد

زندگی افرادو ترسیم حالات واقعی آنها به گونه‌ای قابل فهم ارائه کنیم

خواننده نه تنها در می یابد که چه باید بکند بلکه از همه مهمتر کشف می‌کند

که چگونه هر قاعده کلی را در موقعیتهای عملی و در رویارویی با مشکلات به کار بندد,

پس اینجا کارهایی را که این کتاب برایتان انجام می‌دهد ملاحظه می‌کنید و امکان می یابید تا :

با الهام از نیروی ایمان خود را به سوی موفقیت سوق دهید.

به پیروزی خود ایمان پیدا کنید و آن را به چنگ آورید.

بی اعتقادی به نیروی ویرانگر حاصل از آن را نابود کنید.

از بزرگ اندیشی نتایج بزرگ بگیرید.

ذهن خویش را وادارید تا افکار مثبت ایجاد کند.

قدرت ایمان را در خود تقویت کنید .

یک برنامه موفقیت‌آمیز و جدی طرح کنید.

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

خلاصه پنجاه کتاب برتر در زمینه موفقیت

در اﻛﺜﺮ آﺛﺎري ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را دارد و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.

ﻣﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ آدم ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ، ﻧﺒﺎﺷـﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺛﺮوت ﻣﻼك ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮد .

وﻟﻲ ﺧﻴﻠـﻲ از آدم ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺧﻂ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ ﺛـﺮوت زﻳـﺎدي رﺳﻴﺪه اﻧﺪ

و اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ در دﻟﻢ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ که ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓـﻖ وﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟


درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﻳﻜـﻲ از آﺛـﺎر ﺑﺮﺗـﺮي

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم:

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎﺳﺖ .

انسان ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻫﺮ دري زده اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ

وﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﭼـﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ زده اﻧـﺪ .

ﭘـﺲ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋـﺎﻗﻠﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ

و در اﻳﻦ راه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ آﻣﻮﺧـﺖ .

اﻟﺒﺘـﻪ ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ راه آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﺳـﺖ .

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓـﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ

ﻳـﺎﺣﺘﻲ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .

ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻳـﻚ ،ﻛﺘﺎب ده ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري

را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗـﺎن ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ .

ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧـﺪن ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز وﺳـﻴﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﻨﺠﺮه اي را ﺑﻪ روي او ﻣﻲ ﮔﺸﺎﻳﺪ

ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ را ﻃﺮﻳﻖ از آن می ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮ در ﺧﻮرد ﺑﺎزﺷﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻫﺎي آن ﻫﻴﭻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها موفقیت

کتاب شانس دوباره از رابرت کیوساکی


ﻣﺎ ﺳﺎ زﻧﺪﮔﺎ ن آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻧﻪ ﻗﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎ ن .روزي روزﮔﺎري، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ داﺷﺖ.

روزي روزﮔﺎري، ﭼﺎپ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ می رفت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐـﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗـﺮﯾﻦ آدم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دادﯾـﻢ، ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد.

روزي روزﮔـــﺎري، ﺗﻨﻬــــﺎ زﯾﺮﮐــــﯽ و ذﮐـــﺎوت اﻧــــﺴﺎن شرکت درﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺑﻮرس با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻي داﻧـﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﻘـﻮق و درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

روزي روزﮔﺎري، ﺳﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ کرد .

اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ آن روزي و روزﮔـﺎري ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺪ : ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮال ﻓـﻮق ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ .

اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎﻧﺲ دوﺑﺎره اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺌﻮاﻻت ﺷـﻤﺎ ، ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﻤﺎ و ﺑـﺮاي دﻧﯿـﺎي ﺷـﻤﺎ .

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه تقسیم ﺑﻨﺪي ﺷﺪه است:

گذشته ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺤﺮانهای ﻣﺎﻟﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ کند .

ﺣﺎل دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار می دﻫﺪ.

آﯾﻨده ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي دوﺑﺎره را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ واژه دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺑﺤﺮان است.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰي در دﻧﯿـﺎ دو ﺣﺎﻟـﺖ وﺟـﻮد دارد . دو ﺑﺨﺶ دو ﻃﺮف، و ﯾﺎ دو ﺟﻬﺖ .

ﺑﺤﺮان هم دو ﻃـﺮف و حالت ﯾـﺎ ﺟﻬـﺖ ،دارد: ﺧﻄﺮ و ﻓﺮصت.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎنسی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻄﺮﻫﺎ رﻫﺎ ﺷـﻮﯾﻢ .

ﺷﺎﻧـﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺤﺮآن ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫد…..

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

کتاب راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور

کتاب راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور

شمع ها خود را می سوزانند تا به انسانها نور دهند

یک باز باهوش چنگالهاش را مخفی می کند

شما با خواندن این کتاب خواهید آموخت که چطور کندل ها ابعاد تجزیه و تحلیل دیگری را برای ما نمایان می کنند.

کندل ها هیجان آور، قدرتمند و جالب هستند.

اگر شما یک معمولی هستید خواهید فهمید که چطور آنها با دیگر تکنیک های غربی می توانند ترکیب شوند

تا نتایج شگفت انگیزی داشته باشند.

خواهید فهمید که چارت های کندل استیک چه تاثیری در بوجود آوردن یک روش برنامه ریزی دقیق دارند.

باید گفت تکنیک های ژاپنی در عرض چندین قرن گذشته شکل گرفته و تکامل پیدا کرده اند.


مدل از الگوهای کندل استیک های ژاپنی آشنا می شوید.

در قسمت اول این کتاب

شما با بیش 50 مدل از الگوهای کندل استیک های ژاپنی آشنا می شوید.

در قسمت دوم یاد می گیرید

که چطورآنها را با تکنیک های غربی ترکیب کنید و از آنها بیشترین استفاده ممکن را ببرید.

این کتاب به آرامی شما را برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفقت هدایت می کند.

در اوخر قرن پانزدهم تا اوسط قرن هفدهم ژاپن از شصت استان از هم گسسته به یک کشور متحد تبدیل شد و اقتصادش شکوفا شد.

ژاپن در بین سالهای 1500 تا 1600 میلادی دائما در جنگ و کشمکش بود و نظام فئودالیته در پی کسب قدرت و کنترل اراضی مجاور بر مرکزیت خود بود.

این سالها، سالهایی پر از جنگ و بی نظمی در این کشور بود

با نزدیک شدن به اواخر قرن شانزدهم سه ژنرال دلاور

در اوخر قرن پانزدهم تا اوسط قرن هفدهم ژاپن از شصت استان از هم گسسته به یک کشور متحد تبدیل شد و اقتصادش شکوفا شد.

ژاپن در بین سالهای 1500 تا 1600 میلادی دائما در جنگ و کشمکش بود و نظام فئودالیته در پی کسب قدرت و کنترل اراضی مجاور بر مرکزیت خود بود.

این سالها، سالهایی پر از جنگ و بی نظمی در این کشور بود

با نزدیک شدن به اواخر قرن شانزدهم سه ژنرال دلاور به نام های

در ژاپن جشن گرفته می شود و این جشن ها جزء سنت های اجدادی آنهاست….

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب معجزه ذهن

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

دسته‌ها
روانشناسی کتاب ها کناب ها

کتاب عملی کردن دانسته ها

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

ثروتمند,چرا می خواهیم شما هم ثروتمند شوید؟

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎري دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و راﺑـﺮت ﮐﯿﻮﺳـﺎﮐﯽ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ

ﻣﻼﻗـﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

ﻫـﻢ ﺑﻨﻮﯾـﺴﻨﺪ .

دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده

اي ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎردري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮل در آوردن را

آﻏـﺎز ﮐـﺮد .

راﺑـﺮت ﮐﯿﻮﺳﺎﮐﯽ اﻫﻞ ﻫﺎواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ

ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮدوي آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و ثروتمند هستند و

ﻣﺠﺒـﻮر ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﺎري اﻧﺠـﺎم ، ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ

ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮانیﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي

ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮق داده اﺳﺖ .

در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ دوﻧﺎﻟـﺪ و ﻫـﻢ راﺑـﺮت ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ي

ﺗﺤﺮﯾـﺮ در آورده اﻧﺪ ﺟﺰء ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫـﺎي ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ را درﮐﺘﺎب

ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻪ .

وﻟـﯽ آﯾـﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻓﻮق ﺳﺘﺎره ي ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺠﺎرت دﺳﺖ

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫـﻢ داده اﻧـﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ, ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ راﺑﺮت:


ﺗﺎرﯾﺦ 6 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2005 ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اواﯾﻞ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و دﻫﻬـﺎ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ در ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺎه اﻣـﻼك ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﺮﻧﯿﻨﮓ اﻧﮑﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اند.

ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ثروتمند و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﻮدآور اﺳﺖ .

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در اﺗـﺎق ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ آﻧﻬﺎ بیاﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨـﺪه ي ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .

آدﻣﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺎق از ﯾـﺎدﮔﯿﺮي راه ﻫـﺎي اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮل در ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ثروتمند ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه اند. ﻋﻘﺐ ﺗﺮ در اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣـﻪ ي ﺗﻮﻟﯿـﺪ در آن ﻣـﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻫﯿﺠـﺎن از ﺟـﻨﺲ دﯾﮕـﺮي ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻟﯿﻤﻮزن ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﮔـﻮش ﻫـﻢ ﻧﺠـﻮا ﻣﯽ کنند ، “اوﻣﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺳﯿﺪ”.

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

استراتژیهای عملی امواج الیوت


آنالیز امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت فهرستی از الگوهای نموداری شناخته شده است .

این الگوها برای تشخیص اینکه بازار پیش رو یا اصلاحی بسیار مفید

است دانستن اینکه در موج پیشرو هستیم یا اصلاحی ,روند اصلی را نیز برای ما هویدا می کند وضعیت بازار معلوم می نماید.

همینطور برای ما بسیار مفید هست که با این علم ماکزیمم حرکت بازار را برای حفاظت از حد ضرر تعیین کنیم .

اساس الگوهای الیوتی ۵ موجی و سه موجی:

پایه و اساس امواج الیوت این است که بیشتر روندها در جهت مسیر

اصلی به صورت ۵ موجی و در جهت خلاف روند اصلی به صورت ترکیبات سه تایی ظاهر می شوند.

خیلی ساده است که بازار معمولاً به صورت سه تایی یا پنج تایی ظاهر می شود.
یک روند ۵ موجی پیش‌رو و ۳ موجی یا اصلاحی از نوع پیچیده هر یک

مشخصات ساختاری دارند که ما در این سری آموزش به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد .

یک هدف مهم تئوری شناسایی ساختار موج است که تشخیص دهیم که ۳ موجی است یا ۵ موجی .

قوانین امواج الیوت سه موجی :

این سه قانون معمولاً مربوط به دیتای بسته شده روزانه میباشد .

موج 2 نباید کل موج ۱ را بپوشاند به عبارت دیگر موج دو نباید صددرصد موج قبل را بپوشاند.

موج سه نباید کوتاه ترین موج در امواج سه گانه پیشرونده ۱ و ۳ و ۵ باشد .

موج ۴ نباید در محدوده موج یک بسته شود یا عبارتی وارد حریم موج یک بشود.

این قوانین بی نهایت برای تایید یا بی اعتبار بودن یک الگوی الیوتی مفید و کارا می باشد.

هر وقت اطلاعات بین روزی یا تایمر ساعتی استفاده می کنید از الگو و

خطوط راهنمای مرتبط با دیتای قیمت بسته شدن روزانه آگاهی داشته باشید.

چرا آنالیز الگو مهمترین بخش داینامیک تریدینگ میباشد؟

آنالیز الگوها به ما کمک می‌کند تا تعیین کنیم بازار پیش رو هست یا

اصلاحی.

آنالیز الگوها به ما کمک می‌کند تا تعیین کنیم که وضعیت کنونی بازار در

حالت پیش رو قرار دارد یا اصلاحی .

آنالیز الگوها به ما کمک می کند تا قیمت ها و زمان های موثر را در یک

روند پیش رو یا اصلاحی پیش بینی کنیم.

در زیر,ما چند مثال را بررسی خواهیم کرد تا مخاطب به خوبی فکر کرده

و وضعیت یک الگو را بیاموزد و همچنین برای معتبر کردن یا بی اعتبار

کردن الگو ها ساختار چگونه باید باشد.

هر موقعیت الگوی می‌تواند در شکل تشخیص داده شود اما اگر شما

مفاهیم بنیادی الگو و خطوط راهنما را در فکرتان تجسم کنید شما به

راحتی قادر خواهید بود موقعیت‌های بسیار مناسب را شناسایی کنید

در اینجا ما یک مرور سریع بر آنچه که در تحلیل می خواهیم انجام بدیم می کنیم .

دسته‌ها
کتاب ها کناب ها

کتاب مدیریت استرس

مدیریت استرس:


همه انسانها در جوامع و فرهنگهای مختلف در مقاطعی از زندگی استرس را تجربه می کنند .

واژه استرس که در زبان فارسی فشار یا فشار روانی و یا تنش روانی ترجمه شده در مکالمه های روزمره بسیاری از افراد دیده می شود .

به طور مثال افراد موقعی که نگران هستند ,می‌گویند: استرس دارم یا اینکه می‌گویند همیشه سر امتحان استرس میگیرم .

در حالی که این کاربرد از کلمه استرس به معنای اضطراب نگرانی و ترس و وحشت صحیح نیست.

در واقع هر جا که تغییری در زندگی روی دهد فرد با استرس روبرو شده است و این یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید.

لازاروس وسلیه با توجه به یافته های علمی جدیدتر ,استرس را اینگونه تعریف می کند.

استرس:

مقابله با یک تهدید ادراک شده واقعی یا خیالی نسبت به سلامت روانی ]جسمانی ,هیجانی و معنوی فرد منجر به یک تهدید به حساب می‌آید.

ممکن است برای دیگری تهدید شمرده نشود به عبارت دیگر اجرای

فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش زای محیط است که منجر به تجربه‌های

هیجانی به نام استرس می‌شود و با تغییرات بیوشیمیایی روان

شناختی و رفتاری همراه است.

اهمیت استرس امروزه بشر به صورت مداوم با تغییر شرایط و موقعیت های مختلف روبرو می شود و استرس بخش جدا ناشدنی هر تغییری است.

استرس به عنوان طاعون قرن بیست و یکم شناخته شده است چرا که

علت اصلی مرگ و میر تا قبل از سال ۱۹۹۵ بیماری ها عفونی بوده در

حالی که شایع‌ترین علل مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۰ به ترتیب زیر گزارش شده است :

بیماری‌های قلبی ,سرطان ,بیماری‌های عروقی, بیماری‌های ریوی مزمن

تصادف و اشتباهات پزشکی اگرچه علت این بیماریها, سیستمی

جسمانی است اما فشارهای ناشی از سبک زندگی قرن اخیر در شکل‌گیری این بیماری ها نقش دارد.

از طرفی آمارها نشان می‌دهد که ۴۳ درصد آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می‌کنند.

۷۵ درصد از مراجعه به پزشک به دلیل عوارض ناشی از استرس است .

استرس با ۶ دلیل اصلی مردمی, پیوندی نزدیک دارد این دلایل عبارتند از :

بیماری قلبی, سرطان, تصادف,مشکلات حنجره.

استرس,فاجعه خطرناک محل کار نامیده شده است .

استرس در محل کار باعث کاهش بازدهی وبهره وری می شود.

زیان ناشی از استرس در محل کار در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

با توجه به آنچه گفته شد مدیریت استرس از دیدگاه فردنگر و جامعه نگر دارای اهمیت ویژه است .

نشانه‌های استرس با وجود اینکه استرس تجربه طبیعی است و نقش

اساسی در تداوم و بقای انسان داشته و درازمدت اثرات ناخوشایندی بر ابعاد مختلف زندگی به جای می‌گذارد.

این آثار که در جنبه های مختلف دیده می شود نشانه های استرس نامیده می شود که در چهارباغ جسمانی و رفتاری هیجانی و شناختی دسته بندی میشود..

نشانه های جسمی استرس :


سردرد, سوءهاضمه ,مشکلات گوارشی, درد پشت گردن ,گرفتگی

گردن و شانه ها ضربان قلب سریع ,درد معده, عرق کردن کف دست

نفس نفس زدن ,تند و سختی نفس کشیدن, سرد شدن دست و پا

,بی قراری, سرگیجه, وزوز کردن گوش ,زود خسته شدن, یبوست, تنش عضلانی و اسهال.

نشانه های هیجانی :

زودرنجی ,عصبی بودن, اضطراب ,خستگی و کسالت به سادگی به

گریه افتادن ,فشار مفرط ,خشم, تنهایی ,کلافگی, غمگینی, افسردگی

دمدمی مزاج شدن ,احساس ناتوانی ,احساس درماندگی.

نشانه های شناختی:

مشکل در تفکر, مشکل در تصمیم گیری ,مشکل در تمرکز ,نگرانی

دائمی ,فراموشکاری, از دست دادن حس طنز ,خود انتقادی ,از دست دادن خلاقیت ,بدبینی, توقع بیش از حد از دیگران .

به طور خلاصه دانستن علایم و نشانه‌های استرس به فرد کمک می‌کند

تا دریابد که چقدر تحت استرس قرار دارد و به این ترتیب تدبیری برای

مدیریت استرس و مقابله با شرایط استرس اندیشة هشدار دهنده در مورد استرس در پنج سطح قابل مشاهده هستند.