ریسک

پیشفرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودي هر واحد اقتصادي, ایجاد ارزش براي ذینفعان خود می باشد.

همه شرکتها با عدم قطعیت روبه رو هستند، و یکی از چالشهاي مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد ,

به طوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد.

عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود.

مدیریت ریسک ,مدیر را قادر می سازد علی رغم وجود عدم قطعیت و ریسکها و فرصتهاي وابسته به آن،

واحد اقتصادي را بصورت موثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد.

ارزش، زمانی حداکثر می شود که مدیریت، راهبرد و اهداف را براي ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسکهاي مربوط
تنظیم نماید، و بطور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادي بکار گیرد.

مدیریت ریسک در برگیرنده موارد زیر می باشد:
همسو کردن اشتهاي ریسک و راهبرد:

مدیریت، اشتهاي ریسک واحد اقتصادي را در ارزیابی گزینه هاي راهبردي، تعیین اهداف
مربوط، و شرح و بسط ساز و کارهاي مدیریت و مهار ریسکهاي مربوطه بررسی می کند.

افزایش تصمیمات واکنش به ریسک:

مدیریت ریسک، نظم و انضباط لازم براي شناسایی و گزینش واکنش به ریسک (شامل
اجتناب، کاهش، توزیع و پذیرش) را فراهم می اورد.

کاهش شگفتیها و زیانهاي عملیاتی:

واحدهاي اقتصادي به توانمندي  براي شناسایی رویدادهاي بالقوه و
تعیین واکنشها، شامل کاهش شگفتی و هزینه ها یا زیانهاي همبسته با آنها دست می یابند.
شناسایی و مدیریت ریسکهاي چند جانبه و میان بنگاهی: هر بنگاه با هرمی از ریسکهاي تأثیرگذار بر بخشهاي متفاوت
سازمان روبه رو است، و مدیریت ریسک واکنش اثربخش به تأثیرات به هم مرتبط، و واکنشهاي یکپارچه به ریسکهاي چند
جانبه را آسان می کند.
ربودن فرصتها: با بررسی دامنه ي کاملی از رویدادهاي بالقوه، مدیریت در موقعیت شناسایی و بازشناسی  فرصتها
قرار می گیرد.
بهبود در به کارگیري سرمایه: به دست آوردن اطلاعات ریسکهاي اصلی، به مدیریت اجازه می دهد با اثربخشی نیازهاي کلی
سرمایه را ارزیابی کند و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.
این توانمنديها یا قابلیتها که در ذات مدیریت ریسک وجود دارند به مدیریت کمک می کنند تا به اهداف کمی عملکردي و سودآوري
واحد اقتصادي دست یابد و از زیان داراییها پیشگیري کند.

مدیریت ریسک کمک می کند تا از گزارشگري و رعایت قوانین و مقررات به صورت اثر بخش اطمینان حاصل شود،

و کمک می کند از تخریب شهرت واحد اقتصادي و پیامدهاي آن اجتناب شود. در مجموع، مدیریت ریسک به یک واحد اقتصادي کمک می

کند تا به جایی برسد که می خواهد برود و از خطرها و شگفتیهاي بین راه اجتناب کند.

کتاب های تحلیل تکنیکالکتاب های روانشناسی

کتاب آموزشیکتاب انگیزشیکتاب بورسکتاب روانشناسیکتاب فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

ارتباط با پشتیبانی!

یکی از پشتیبانان زیر را انتخاب کنید.

× سوالی دارید؟