چرا می خواهیم شما هم ثروتمند شوید؟


دونالد دونالد ترامپ و راﺑـﺮت ﮐﯿﻮﺳـﺎﮐﯽ , به دلایل بسیار زیادی,ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻼﻗـﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻫـﻢ ﺑﻨﻮﯾـﺴﻨﺪ .

دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده اي ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎردري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮل در آوردن را

آﻏـﺎز ﮐـﺮد .

راﺑـﺮت ﮐﯿﻮﺳﺎﮐﯽ اﻫﻞ ﻫﺎواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ

ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮدوي آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و ثروتمند هستند و ﻣﺠﺒـﻮر ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﺎري اﻧﺠـﺎم ، ﺑﺪﻫﻨﺪ

اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،

اﻣﺎ ﻧﮕﺮانیﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮق داده اﺳﺖ .

در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ دوﻧﺎﻟـﺪ و ﻫـﻢ راﺑـﺮت ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ي

ﺗﺤﺮﯾـﺮ در آورده اﻧﺪ ﺟﺰء ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫـﺎي ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ را درﮐﺘﺎب

ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻪ .

وﻟـﯽ آﯾـﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻓﻮق ﺳﺘﺎره ي ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺠﺎرت دﺳﺖ

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫـﻢ داده اﻧـﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ, ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ راﺑﺮت:


ﺗﺎرﯾﺦ 6 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2005 ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اواﯾﻞ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و دﻫﻬـﺎ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ در ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺎه اﻣـﻼك ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﺮﻧﯿﻨﮓ اﻧﮑﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اند.

ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ثروتمند و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﻮدآور اﺳﺖ .

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در اﺗـﺎق ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ آﻧﻬﺎ بیاﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨـﺪه ي ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .

آدﻣﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺎق از ﯾـﺎدﮔﯿﺮي راه ﻫـﺎي اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮل در ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ثروتمند ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه اند.

ﻋﻘﺐ ﺗﺮ در اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣـﻪ ي ﺗﻮﻟﯿـﺪ در آن ﻣـﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻫﯿﺠـﺎن از ﺟـﻨﺲ دﯾﮕـﺮي ﺟﺮﯾﺎن دارد .

ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻟﯿﻤﻮزن ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﮔـﻮش ﻫـﻢ ﻧﺠـﻮا ﻣﯽ کنند ، “اوﻣﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺳﯿﺪ”.

کتاب هاکناب ها

انگیزشیترامپثروتمندروانشناسیکتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *