روزی ﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎ ن آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن .روزي روزﮔﺎري، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ داﺷﺖ. روزي روزﮔﺎري، ﭼﺎپ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬي ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ می رفت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐـﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗـﺮﯾﻦ آدم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دادﯾـﻢ، ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد.

روزي روزﮔـــﺎري، ﺗﻨﻬــــﺎ زﯾﺮﮐــــﯽ و ذﮐـــﺎوت اﻧــــﺴﺎن شرکت درﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺑﻮرس با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻي داﻧـﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﻘـﻮق و درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

روزي روزﮔﺎري، ﺳﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد.

روزي روزﮔﺎري، دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ کرد .

اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ آن روزي و روزﮔـﺎري ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺪ : ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮال ﻓـﻮق ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ .

اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎﻧﺲ دوﺑﺎره اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺌﻮاﻻت ﺷـﻤﺎ ، ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﻤﺎ و ﺑـﺮاي دﻧﯿـﺎي ﺷـﻤﺎ .

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه تقسیم ﺑﻨﺪي ﺷﺪه است:

گذشته ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺤﺮانهای ﻣﺎﻟﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ کند .

ﺣﺎل دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار می دﻫﺪ.

آﯾﻨده ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي دوﺑﺎره را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺮﯾﻦ واژه دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺑﺤﺮان است.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰي در دﻧﯿـﺎ دو ﺣﺎﻟـﺖ وﺟـﻮد دارد . دو ﺑﺨﺶ دو ﻃﺮف، و ﯾﺎ دو ﺟﻬﺖ .

ﺑﺤﺮان هم دو ﻃـﺮف و حالت ﯾـﺎ ﺟﻬـﺖ ،دارد: ﺧﻄﺮ و ﻓﺮصت.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎنسی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻄﺮﻫﺎ رﻫﺎ ﺷـﻮﯾﻢ .

ﺷﺎﻧـﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺤﺮآن ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫد…..

کتاب های تحلیل تکنیکالکتاب های روانشناسیکتاب های موفقیت

ﭼﺎپ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬيدﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎرابرت کیوساکیطلاکتاب شانس دوباره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

ارتباط با پشتیبانی!

یکی از پشتیبانان زیر را انتخاب کنید.

× سوالی دارید؟