خلاصه پنجاه کتاب برتر در زمینه موفقیت


در اﻛﺜﺮ آﺛﺎري ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را دارد و اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.ﻣﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ انسان ﻣﻮﻓﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ، ﻧﺒﺎﺷـﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺛﺮوت ﻣﻼك ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲ ﺷﻮد .

وﻟﻲ ﺧﻴﻠـﻲ از آدم ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺧﻂ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ ﺛـﺮوت زﻳـﺎدي رﺳﻴﺪه اﻧﺪ

و اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ در دﻟﻢ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ که ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓـﻖ وﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟


درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﻳﻜـﻲ از آﺛـﺎر ﺑﺮﺗـﺮي

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم:

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ ارزش ﻫﺎﺳﺖ .

انسان ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻫﺮ دري زده اﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ

وﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﭼـﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ زده اﻧـﺪ .

ﭘـﺲ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ؟

ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋـﺎﻗﻠﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ

و در اﻳﻦ راه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ آﻣﻮﺧـﺖ .

اﻟﺒﺘـﻪ ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ راه آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﺳـﺖ .

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓـﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ

ﻳـﺎﺣﺘﻲ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .

ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ

وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧـﺪن ﻳـﻚ ،ﻛﺘﺎب ده ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري

را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗـﺎن ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ .

ﻛﺘـﺎب ﺧﻮاﻧـﺪن ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز وﺳـﻴﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﻨﺠﺮه اي را ﺑﻪ روي او ﻣﻲ ﮔﺸﺎﻳﺪ

ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ را ﻃﺮﻳﻖ از آن می ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮ در ﺧﻮرد ﺑﺎزﺷﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻫﺎي آن ﻫﻴﭻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

کتاب هاکناب ها

انگیزشیروانشناسیکتابکتاب آموزشیکتاب موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *