شاخص های ﭘﻴﺸﺮو اﻗﺘﺼﺎدﯼ


شاخص های اقتصادی:ﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .

ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳر ﻧﺒﻮدﻩ و در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ, ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻟﻤﺎن،اﻧﮕﻠﻴﺲ،ژاﭘﻦ و …ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی وﺟﻮد دارد .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﮐّﻤﯽ و ﻋﺪدﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ها ﺣﺎﺋﺰ اهمیتند

ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزاردارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اهمیت دارد.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺهای اقتصادی ﺑﺮاﯼ اﻏلب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻢ هستند,ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .

زﻣﺎﻧﯽ دادﻩهاﯼ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧها ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰارﺷﺎت و دادﻩ های دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن روﻧﺪهاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺها در روزهاﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽشود,مثلا:دوﻣﻴﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هر ﻣﺎﻩ,ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤینان ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از دﻗﻴﻘﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪ هربار 50000 ﺧﺎﻧﻮار اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد .

هرﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﻣﺮدم داراﯼ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﻤﺰدها ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﻴﺰان و اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻮﻟﻔﻪ هاﯼ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن درﺁﻣﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال هنگام ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑهره ﺑﻪ دﻗﺖ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد.

از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ دو ﺳﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ میﮔﺮدد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ ؛ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ (ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ CPI از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم و ﻧﺸﺎن دهنده CPI . ﮐﺎرﺁﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﯼ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهاﻧﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎت .

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺎن دهنده ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﺴﺘﻤﺮﺁ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ , ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ دارﻧﺪ

,ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻴﻤﺖهاﯼ ﮐﻠﯽ است.

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادﻩ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ 375000ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ۶٠٫٠٠٠ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮدﺁورﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻣﺰﺑﻮرﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻞ هاﯼ ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪﯼ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺰد در هرﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر در هفته .

اﻳﻦ ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا هم اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺟﺪﻳﺪ وﺑﻪ روز اﺳﺖ

و هم ﺑﻪ همراه دادﻩ هاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ (NFP) ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﮐﺸﺎورزﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد.

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﺧﺪﻣﺎت،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز،ﻣﻌﺪن و ﻏﻴﺮﻩ را دارد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎهاﻧﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام داراﯼ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺷﻐﻞ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر هفتگی و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺁﻣﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .

ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺴﺎدﯼ ﻳﺎ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮرم اﺳﺖ از دادﻩ هاﯼ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر بیش از٢۵٠ ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪﻩ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺎزاهاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رادﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش ﺁن ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎزار را تکان می دهد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ روز ﺑﻮدﻩ

و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ هفته ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ها ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ است.

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال : اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

(The FED- The Federal Reserve of USA ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال اﻣﺮﻳﮑﺎ )

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال


ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﮏها،ﻓﺮاهم ﺁوردن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هاﯼ دوﻟﺘﯽ

و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﻣﺮﻳﮑﺎ دوازدﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ هرﻳﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ اﺳﺖ .

ازهر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

هرﭼﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﮏ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺧﺮﻳﺪ ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎز هم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎزار را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دهد.

هم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس و هم ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در اﺟﻼس هردو ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺋﺰاهمیت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺳﺖ.

ﺷﻮد ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دو هفته ﺑﻌﺪ از اﺟﻼس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ شود.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

تولید ناخالص داخلی

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ US Commerce departmentGDP ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:اوﻟﻴﻪ ,ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،ﻧﻬﺎﻳﯽ ،

GDP ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻳﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ درﻳﮏ ﮐﺸﻮر,ﻃﯽ ﻳﮏ دورﻩGDP. زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺮﻳﺪ هاﯼ دوﻟﺘﯽ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ها و ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرﯼ. GDP ﻣﻴ ﺘﻮان را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺁﻣﺎرهاﯼ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺠﺎرت در ﺁﺧﺮﻳﻦ روز هر دورﻩ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﻳﮏ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽاراﺋﻪ ﻣﯽ دهد.

ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪﻩو اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽGDP اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد.

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای (میزان اهمیت :زﻳﺎد)

ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرﯼ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ,ﮔﺰارش ﻣﺎهﺎﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪهر ﻣﺎﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ هاﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ۴٠٠ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻬﻴﻪ ,ﻣﯽﺷﻮد .

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﮐﺒﯽ از زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

(ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن %٣٠،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯼ٢۵% ،وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ٢٠% ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻋﺮﺿﻪ 15%, ﻣﻮﺟﻮدﯼ اﻧﺒﺎرو ﮐﺎﻻهاﯼ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ١٠%)

دادﻩ هاﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ از50 واﺣﺪ ﻧﺸﺎن دهنده رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و دادﻩ هاﯼ زﻳﺮ50 واﺣﺪ ﻧﺸﺎن دهنده رﮐﻮد و ﮐﺴﺎدﯼ است.

ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺑﺮﺁوردﯼ از ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﯼ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﮐﺸﺎورزﯼ (میزان اهمیت:زﻳﺎد)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺖ در ردﻩ هاﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و محلی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در منازل کارمی کنندمانند:

پرستارﮐﻮدﮎ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر،ﺑﺎﻏﺒﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن هاﯼ ﺧﻴﺮﻳﻪ

ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ کشاورزی


ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺣﺪود٨٠% ﺷﺎﻏﻠﻴﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎرﯼ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ را در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

این شاخص از بزرگترین عوامل ﺗﮑﺎن دهنده بازار است.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ( ﻣﻴﺰان اهمیت :زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ

ﺷﺎﺧﺺ PMI ﻣﺮﮐﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪۀ:

ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ،ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدﯼ اﻧﺒﺎر، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ و وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل .

ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ از ﻟﺤﺎظ اهمیت ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دادﻩ ها ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺼﻠﯽ پردازش می ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ The Association of Purchasing Manages از ٣٠٠ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺮﻳﺪ در ﺑﻴﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاهی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد.

اﮔﺮ رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻻﯼ۵٠ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ارﻗﺎم زﻳﺮ 50 ﻧﺸﺎن دهنده رﮐﻮد اﺳﺖ.


ﮔﺰارش PMI برای ﺑﺎزارهاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ, زﻳﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ.

از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺهم در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ و هم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺪرت PMI در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮرم ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ CPI ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ

زﻳﺮا ﻳﮏ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .


ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﺎزار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوراز اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻳﻌﺂ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دهد ﻣﯽ دهد .
از ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﮑﻴﻞ دهنده PMI ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ از اهمیت وﻳﮋﻩ اﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ماه های بعد پیشﺑﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻮدرو(ﻣﻴﺰان اهمیت زﻳﺎد)
خرده فروشی

ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺤﺮﮎ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪﻩ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻻهاﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ تحت ﻧﻈﺮ دارد

و ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ راﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ هزینهﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ,اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء هزینه خدمات, اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﺁن از درﺁﻣﺪﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ادارﻩ ﺁﻣﺎر هر ماه از صدها شرکت بزرگ و کوچک که اراِیه دهنده تجارت خرده ﻓﺮوﺷﯽ هستند ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد

و ﺁﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮۀ هرﻣﺎﻩ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد .

رﻗﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دهنده ﮐﺎهش ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.


ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺎن ﺑﺎزار اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻌﻴﺎرﯼ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد و رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯼ ﺁن ﻧﺸﺎن دهنده اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و قابل اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻇﺮف دو هفته ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن هرﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺁورد ﺗﺎﻧﮑﺎن(ﻣﻴﺰان اهمیت :زﻳﺎد)

ﺑﺮﺁورد ﺗﺎﻧﮑﺎن از ﺷﺎﺧﺺهاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ژاﭘﻦ و ﻧﺸﺎن دهنده وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﺎرﯼ ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
BOJ-Bank Of Japan ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺧﻮداﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺁن ﺑﺮاﯼﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺑﺮﺁورد هزاران ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ را ﮐﻪ داراﯼ ﻳﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ,ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺑﺰرگ و
ﺑﺎﻧﻔﻮذ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﺑﻌﺪ و ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻧﺠﺎم دهند ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﯼ در ﺟﻔﺖ هاﯼ ارزﯼ ﻳﻦ دارد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟمللی خزانه دارﯼ ﺑﻬﺎدار _ دادﻩ هاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دراز ﻣﺪت اوراق بهادار(میزان اهمیت:زﻳﺎد)

فروش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺎدرات اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎرﻩ اﯼ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮﯼ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﺧﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼ TIC ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﺴﺮﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ,راﻩ هاﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد,ﻣﺎﻧﻨﺪ:

وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺎﻧﮏ هاﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﺎ ﺟﺬب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ خارجی FDI.

وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺰان وام هاﯼ ﺑﺎ ﻧﮑﯽ هم ﻣﻌﻤﻮﻵ ﮐﻢ اﺳﺖ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ کسرﯼ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد است.

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﮐﻢ)

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺗﺤﺖ عنوان ” ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ” اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ
هر ﻳﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دوازدﻩﮔﺎﻧﻪ داراﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ دوازدﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ و هر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺳﺖ.

هرﻳﮏ از اﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح دوﻣﺎهه اﯼ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎرﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.


ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ همه ﮔﺰارﺷﺎت ,هرﺑﺎر ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ها ﯼ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﺷﺪﻩ,ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ در ﺁن وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎرﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ هر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﻣﻴﺪن اﻳﻦﮔﺰارش ﺑه کار ﻣﯽ رود .

ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﺳﺎﻟﯽ هشت ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺁن درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﻼس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ.

اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دادﻩ هایی از ﮐﺘﺎب ﺑﮋ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر از زﻣﺎن اﺟﻼس ﻗﺒﻠﯽ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺁن زمان ﺁﮔﺎهی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده دﻳﺪ ﮔﺎﻩ هاﯼ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﻧﻴﺴﺖ

و ﺻﺮﻓﺂ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد.


وﻟﯽ ﻣﻮاﻗﻌﯽﮐﻪ دادﻩ هاﯼ ﺁن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ هاﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﺺهزینه اﺷﺘﻐﺎل( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﮐﻢ)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات هزینه ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.هزینه ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎردر ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ:

دﺳﺘﻤﺰد،ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽو ﭘﺎداش ﮐﺎرﮐﻨﺎن همه ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﯼ اﺳﺖ .

دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر از ﺑﻴﺶ از ٣٠٠٠ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻴﺶ از ۵٠٠ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ،ﻣﺪرﺳﻪ و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺮﺧﻮاهی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁورد .

اﻳﻦ نوع از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی ﺁن قدر ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ,ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﺗﻮرم .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰدها,ﺗﻮرم ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻵ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ها ,ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﺲ از تورم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

هزینه ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﮐﻢ)

هزینه ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد وﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺘﺂ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار دارد .

هزینه اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻮرم را ارزﻳﺎﺑﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﺑﻮدﺟﻪ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﺑﻮدﺟﻪ

ﻣﻴﺰان ﮐﺴﺮﯼ ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ,اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن دهنده ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .

ﮔﺰارش ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻩ ها اﺳﺖ ,زﻳﺮا ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت است.

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺮﮐﺐ( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺮﮐﺐ از دﻩ ﺷﺎﺧﺺ های اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻵ زودﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽ اﺳﺖ

و از روﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ها ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽرا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

از دﻩ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮف ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرهفتگی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ

• ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽکه ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺣﻘﻮق زﻣﺎن ﺑﻴﮑﺎرﯼ ﮐﺮدند

• ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻهاﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ

• ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار

• ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎﻻهاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ

• ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﻮزهای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ

• ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم S&P 500

• ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل M2

• ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ

• ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ

دادﻩ هاﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺗﺤﻮﻻت ادوارﯼ اوﺿﺎع ﺗﺠﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ

و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺁﮔﺎهاﻧﻪ ﺗﺮﯼ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﻣﻴﺰان اهمیت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ

زﻳﺮا ﻣﻮﻟﻔﻪهاﯼ ﺁن ,ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ها(ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ.

در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮازﺣﺴﺎب ﺟﺎرﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داراﻳﯽ ها و دﻳﻮن ﻣﺎﻟﯽ,ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ,ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ نوع از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺎزاردارد زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام( ﻣﻴﺰان اهمیت :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﺎﻻهاﯼ ﺑﺎدوام ﻧﺸﺎن دهنده ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰار ﺁﻻت ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ,ﺳﻔﺎرش دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران و ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﮐﺎﻻﯼ ﺑﺎدوام ﮐﺎﻻﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد, ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل,ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼاﺳﺖ و ﺑﻪ همین ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ هاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺷﻮد

ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ,اغلب اوﻗﺎت ارز ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ارز, ﻻاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎﻩ مدت اﺳﺖ .

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞGDP از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر ﺟﺎرﯼ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ناخالص داﺧﻠﯽ,ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ازﺗﻘﺴﻴﻢ

GDP اﺳﻤﯽ ﺑﺮGDP واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ درGDP ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ به ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ CPI اﻳﻦ است ﮐﻪبرﺧﻼف CPI ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﮐﺎﻻها را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد

ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات همهﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در اﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪﯼ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻩ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺑﺎزار در ﺣﺪﻣﺘﻮﺳﻂ است.

ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖمسکن(ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﺳﺎﺧﺖ مسکن

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دهنده,ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ هاﯼ ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنها ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ زﻳﺎدﯼ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺪارد

وﻟﯽ ادارﻩ ﺁﻣﺎر اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ 25درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼها در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﯼ 5 درﺻﺪ

ارزش اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ.

ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ,ﭘﻴﺸﺮو ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دادﻩهاﯼ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان روﻧﺪهاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎد راﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

ﮐﺎهش ﺁﻣﺎر ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎدﯼ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد را از ﮐﺴﺎدﯼ و رﮐﻮدﻧﺠﺎت دهد.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ؛ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

این نمونه از ﺷﺎﺧﺺ های اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻣﻌﺎدن و ﺳﻴﺴﺘﻢ هاﯼ ﺧﺪﻣﺎت همگانی(ﮔﺎز ,ﺁب،ﺑﺮق،ﺗﻠﻔﻦ)

و ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ صنعتی ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ Capacity Utilization اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ,ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ,ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ اﺳﺖ .


از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ذﮐﺮﺷﺪﻩ ﺣﺎﺋﺰ اهمیتند.

ﻣﺪﻋﻴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ(ﻣﻴﺰان :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اولین ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﮑﺎرﯼ کردند.

ﻣﻴﺰان اهمیت ﺁن از ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺸﺎن دهنده ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎزدﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت هفتگی اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺁن زﻳﺎد اﺳﺖ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻬﺎر هفته اﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮﯼ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ,ارزﻳﺎﺑﯽ دورﻧﻤﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ Business Outlook Survey( ﻣﻴﺰان اهمیت:ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ارزﻳﺎﺑﯽ دورﻧﻤﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎهاﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺎﻟﺘﻬﺎﯼ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ،ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﯽ و دﻟﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهاﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ارزﻳﺎﺑﯽ هم در ﻣﻮردوﺿﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد و هم وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪهاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ,اﺳﺘﺨﺪام،ﻗﻴﻤﺖهاو ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد .

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ,اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻤﺎم اﻳﺎﻻت ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﻓﺮاهمﻣﯽﺁورد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ(ﻣﻴﺰان اهمیت :ﻣﺘﻮﺳﻂ)

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﮔﺮﭼﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ PPI ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف CPI ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد, وﻟﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل هنوز ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم اﺳﺖ.


اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ,ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﻴﻪ اﯼ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم،ﮐﺎﻻهاﯼ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﻏﻴﺮﻩ.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺂ ﺁن را ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
هر ﻣﺎﻩ از ٣٠٫٠٠٠ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ,ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪود ١٠٠٫٠٠٠ ﮐﺎﻻ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ می گردد. ﮐﺎرﺁﻳﯽ PPI در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮرم به اندازه CPI نیست.

وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻻهاﯼ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ CPI اﺳﺘﻔﺎدﻩ نمود .

مقالات آموزشی

بازار جهانیتولید ناخالص داخلیشاخص های اقتصادیکالامدیریت سرمایههزینه تولید

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

ارتباط با پشتیبانی!

یکی از پشتیبانان زیر را انتخاب کنید.

× سوالی دارید؟