واگرایی ها و واگرایی های مخفیPosted by On


1-واگرایی معمولی Regular Divergence – RD

2-واگرایی مخفی Hidden Divergence – HD

البته هردو نوع واگراییهای معمولی و مخفی ، خود به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشوند.

1- واگرایی معمولی (RD)

در یک تعریف ساده وقوع واگرایی معمولی سبب توقف ادامه روند قیمتی میگردد. اگر توقف رشد قیمت در
رخداده است. و اگر توقف کاهش (RD-) انتهای یکروند مثبت رخ دهد میگوییم یک واگرایی منفی
رخداده است. البته در (RD+) قیمت در انتهای یکروند منفی رخ دهد میگوییم یک واگرایی مثبت اینجا هنوز به وضعیت اندیکاتورها و نقش آنها اشاره نکرده ایم.

پس به طور خلاصه از وقوع واگراییهای معمولی مثبت و منفی ، به ترتیب انتظار توقف روندهای منفی و مثبت راداریم. این همان چیزی است که همواره یک تحلیلگر حرفه ای دنبال آن است. چگونه بفهمیم به انتهای یکروند رسیده ایم و منتظر شروع روند جدید باشیم .که ازقضا روند جدید برعکس روند قبلی است.

الف- واگرایی معمولی منفی(RD-)

این نوع واگراییها در انتهای یکروند قیمتی مثبت رخ میدهد. و پس از مشاهده آن میتوان انتظار یکی از دو موضوع را داشت.وقتی این نوع واگراییها رخ میدهند یا به مرور روند مثبت قبلی به اتمام میرسد و روند منفی آغاز میگردد و یا اینکه یک اصلاح قیمتی در جهت کاهش قیمت را شاهدخواهیم بود. اجازه بدهید به تشریح این نوع واگرایی با یک مثال بپردازیم.
فرض کنید روی نمودار قیمت دو سقف داریم که سقف دوم بالاتر از سقف اول است اما با بررسی پایینتر از سقف اول نقاط متناظر میبینیم که سقف دوم روی یک اندیکاتورمثلاً MACD است . در این حالت پیشبینی میکنیم که جهت بازار به زودی منفی میشود. درواقع وقوع واگرایی منفی را به ما گوشزد میکند و قیمت به زودی کاهش مییابد. و به این صورت فرصت فروش سهام وخروج از بازار را به اینگونه به دست میآوریم.

مثال : واگرایی منفی که در شاخص کل رخداده است.

واگرایی معمولی منفی هنگامی اتفاق میافتد که درروند صعودی، قیمت سقف جدیدی تشکیل میدهد، اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقف جدید بالاتر از سقف قبلی نمیشود.

ب- واگرایی معمولی مثبت(RD+)

در این حالت روی نمودار قیمتی دو کف داریم که کف دوم پایین از کف اول است . اما با بررسی نقاط متناظر روی شاخص موردنظر مثلا MACD میبینیم که کف دوم روی یک شاخص موردنظر ، بالاتر است . و پیشبینی میکنیم که جهت بازار به زودی مثبت شود.
واگرایی معمولی مثبت هنگامی اتفاق میافتد که درروند نزولی ، قیمت کف پایین تر تشکیل دهد، اما اندیکاتور موفق به تشکیل کف بالاتر میشود.

تذکر : به واگراییهای معرفی شده واگراییهای استاندارد یا واقعی هم میگوییم .

نکته مهم :
مقدار رشد قیمت در واگرایی مثبت و مقدار کاهش قیمت در واگراییهای منفی قابل اندازه گیری و پیشبینی نیست. و برای به دست آوردن اندازه مذکور روشهای دیگر را باید آموخت مانند اندازه گیری به روش فیبوناچی و نظریه الیوت

2- واگراییهای مخفی

واگرایی مخفی به دو صورت مخفی مثبت و مخفی منفی دیده میشود. اساس و کاربرد این تکنیک برای تائید استمرار روند جاری (روندی که در آن هستیم) هست. (به تفاوت این نوع واگراییها ،یعنی تفاوت بین واگرایی مخفی و واگرایی معمولی فکر کنید !!!)

الف – واگرایی مخفی مثبت

در این حالت یک روند مثبت در نمودار قیمت داریم ، بر روی نمودار قیمت ، کف دوم بالاتر از
کف اول بوده درحالیکه کف دوم روی اندیکاتورها پایینتر از کف اول است.

نکته مهم دیگر اینکه در زمان تائید گرفتن بر روی اندیکاتور باید شاهد تغییر فاز باشیم تا اعتبار واگرایی مخفی تائید گردد. به عنوان مثال درMACD اگر کف دوم ، روی مقدار صفر یا پایینتر از مقدار صفر باشد کف اول باید بالای مقدار صفر باشد تا اعتبار واگرایی مخفی مثبت تائید گردد.

ب-واگرایی مخفی منفی

در این حالت یکروند منفی در نمودار قیمت داریم ، یعنی سقف دوم در نمودار قیمتی پایینتر از سقف اول هست. اما بر روی سقفهای متناظر روی شاخصهای تکنیکیRSI و MACD سقف دوم اندیکاتورها بالاتر از سقف اول است.

یادآوری : به خاطر داشته باشید که واگراییهای مخفی همواره تأکیدی برای استمرار روندجاری میباشند.در یک نگاه سریع میتوان واگراییهای معمولی و واگراییهای مخفی را در تصویر زیر دید.
سعی نمایید این تصاویر را در نمودارهای مختلف پیدا نمایید. تصاویر اول و دوم بیانگر واگرایی معمولی مثبت و منفی است. و تصاویر سوم و چهارم به ترتیب واگرایی مخفی منفی و واگرایی مخفی مثبت را نشان میدهد.

یادآوری چند نکته مهم:

  • واگرایی معمولی و واگرایی مخفی مفهومی بسیار کارا در حوزه تکنیکال هست.
  • اندازه افزایش و کاهش را نمیتوان با استفاده از واگراییهای معمولی و واگراییهای
    مخفی به دست آورد.
  • روی تمامی اندیکاتورها میتوان واگراییهای معمولی و واگراییهای مخفی را مشاهده
    نمود، اما مشاهده مفاهیم واگراییها بر روی اندیکاتورهای بیانشده در این بسته
    آموزشی کفایت میکند.

همگراییها :

زمانی که جهت حرکت کفها و یا سقفها روی نمودار قیمت و اندیکاتورها یکسان
باشد اصطلاحاً میگوییم همگرایی رخداده است و تأییدی برای روندی است که اکنون
در آن قرار داریم.

Uncategorized @fa

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تغییر زبان »